• 1
 • 2-3
 • 4-5
 • 6-7
 • 8-9
 • 10-11
 • 12-13
 • 14-15
 • 16-17
 • 18-19
 • 20-21
 • 22-23
 • 24-25
 • 26-27
 • 28-29
 • 30-31
 • 32-33
 • 34-35
 • 36-37
 • 38-39
 • 40-41
 • 42-43
 • 44-45
 • 46-47
 • 48-49
 • 50-51
 • 52-53
 • 54-55
 • 56-57
 • 58-59
 • 60-61
 • 62-63
 • 64-65
 • 66-67
Informatie
Informatie
Vergroten verdiencapaciteit

Als gemeente creëren wij de randvoorwaarden voor ondernemers om hun verdiencapaciteit te vergroten. Vanuit die rolopvatting hebben wij samen met de provincie Zuid-Holland, Greenport Westland-Oostland en het bedrijfsleven de provinciale Gebiedsverkenning Westland-Oostland uitgevoerd, met hierin onder andere de ontwikkellijnen voor het vergroten van de verdiencapaciteit. Als resultaat hiervan is eind 2015 de eerste fase van het handelingsperspectief Greenport Westland-Oostland opgeleverd. Hierin staan concrete actielijnen. Een verdieping specifiek voor Westland volgt in de tweede fase. Aan het handelingsperspectief wordt een investeringsagenda gekoppeld.
Verder participeren wij in de ontwikkeling van de investeringsagenda Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).
Versterking van de agrologistiek en herstructurering/modernisering van de tuinbouw worden in de coalitie Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector (HOT) opgepakt. Binnen HOT is voor Westland een regionaal ontwikkelingsbedrijf opgericht, dat gaat werken aan een modern glastuinbouwareaal binnen een sterke ruimtelijk-economische structuur.

In 2017 staat de verdere implementatie van de projecten binnen Greenport Westland-Oostland en de coalitie HOT centraal. Hiervoor is met name het bedrijfsleven aan zet. De gemeente faciliteert door inzet van met name haar ruimtelijk instrumentarium.
Informatie
Informatie
Er is veel geïnvesteerd in het creëren van een netwerk tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden om te komen tot projecten die tot nieuwe verdiencapaciteit leiden. Zo werken we intensief samen om restmateriaal tot waarde te brengen, bijvoorbeeld de productie van vezels voor de papier- en karton industrie. Inmiddels is het eerste boek ter wereld gedrukt op papier van vezels van Westlandse tomatenplanten en zijn biobased kleinverpakkingen voor tomaten op de markt gekomen. Ook zijn er initiatieven om inhoudsstoffen te produceren. Vooral de extractenbibliotheek en de samenwerking met het Kenniscentrum Plantenstoffen vormen een meerwaarde.
Met de gemeente Rotterdam zijn wij in gesprek over een biobased park in Hoek van Holland. Verder is de gemeente betrokken bij diverse haalbaarheidsonderzoeken en ketenprojecten voor onder andere plantaardige aromastoffen en groene gewasbeschermingsmiddelen.
Via www.biobasewestland.nl en nieuwsbrieven brengen wij de ontwikkelingen op het gebied van biobase onder de aandacht bij onze doelgroepen.

Alle inzet, waarvan bovengenoemde ontwikkelingen slechts voorbeelden zijn, ten spijt, ontplooien ondernemers nog weinig activiteiten in de biobased economy vanwege het gebrek aan rendement en de nog zeer beperkte vraag vanuit de markt. Wij werken binnen Greenport Westland-Oostland en Bio Base Zuid-Holland toe naar business cases met nieuwe verdienmodellen om de biobased economy een impuls te geven.
Om de daadwerkelijke kansen voor business met plantenstoffen goed in kaart te brengen en te verzilveren is het nodig dat de continuïteit van de netwerkorganisatie voor ten minste een periode van vier jaar is gegarandeerd. Daarbij zal een (herhaald) beroep worden gedaan op Europese fondsen, maar is ook aanzienlijk financieel commitment van de vier greenports essentieel. Voor Westland hebben wij een aanvullende bijdrage geraamd.
Informatie
Samen met onze publieke en private partners willen wij jaarlijks minimaal 50 hectare glastuinbouw in Westland moderniseren. Daarmee wordt de economische structuur versterkt en bieden we een toekomstperspectief voor de glastuinbouw in Westland. Met de ondertekening van de overeenkomst Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector (HOT), waarin ook de gemeente Westland deelneemt, is een unieke combinatie ontstaan die de kans en de kracht heeft modernisering mogelijk te maken op een schaal die ertoe doet. Het onlangs opgerichte regionaal ontwikkelingsbedrijf Westland gaat hier handen en voeten aan geven.

Onze inzet richt zich samen met die van de provincie Zuid-Holland op energietransitie, infrastructuur, kaderstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen en het faciliteren van de feitelijke herstructurering. Door het verstrekken van verplaatsingssubsidies, het aanwijzen van uitplaatsingslocaties en intensivering van de handhaving geven wij de herstructurering een impuls. In de Poelzone en Boomawatering is de ruimtelijke structuur de afgelopen jaren sterk verbeterd. Ook de aanleg van de Verlengde Van Luijklaan, met aansluiting op de Veilingroute (N222), is een belangrijke ontwikkeling voor de glastuinbouw.
Feit is echter dat ondernemers op dit moment weinig investeringsruimte hebben en als zij dit wel hebben, vaak kiezen voor aankoop van bestaande bedrijven of voor vestiging in gebieden elders die qua grondprijs en energiemogelijkheden gunstiger zijn.

Wij zetten ons met de nu ter beschikking staande mix van instrumenten in om de herstructurering te faciliteren en bouwrijpe kavels te realiseren. We realiseren ons echter dat er - gezien de ambities en de urgentie - in veel situaties meer nodig is om tot sluitende business cases voor gebieden te komen en modernisering en herstructurering te doen slagen. Wij zullen in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en het ontwikkelingsbedrijf HOT analyses maken van knelpunten bij het uitvoeren van de publieke taken en daar oplossingen in voorstellen. Om slagvaardig en in balans met de inzet van onze partners onze publieke taken in het noodzakelijke tempo te kunnen uitvoeren, zullen wij onderzoeken hoe wij een fonds kunnen vormen dat ons hiertoe in staat stelt.
Informatie
Samen met onze publieke en private partners willen wij jaarlijks minimaal 50 hectare glastuinbouw in Westland moderniseren. Daarmee wordt de economische structuur versterkt en bieden we een toekomstperspectief voor de glastuinbouw in Westland. Met de ondertekening van de overeenkomst Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector (HOT), waarin ook de gemeente Westland deelneemt, is een unieke combinatie ontstaan die de kans en de kracht heeft modernisering mogelijk te maken op een schaal die ertoe doet. Het onlangs opgerichte regionaal ontwikkelingsbedrijf Westland gaat hier handen en voeten aan geven.

Onze inzet richt zich samen met die van de provincie Zuid-Holland op energietransitie, infrastructuur, kaderstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen en het faciliteren van de feitelijke herstructurering. Door het verstrekken van verplaatsingssubsidies, het aanwijzen van uitplaatsingslocaties en intensivering van de handhaving geven wij de herstructurering een impuls. In de Poelzone en Boomawatering is de ruimtelijke structuur de afgelopen jaren sterk verbeterd. Ook de aanleg van de Verlengde Van Luijklaan, met aansluiting op de Veilingroute (N222), is een belangrijke ontwikkeling voor de glastuinbouw.
Feit is echter dat ondernemers op dit moment weinig investeringsruimte hebben en als zij dit wel hebben, vaak kiezen voor aankoop van bestaande bedrijven of voor vestiging in gebieden elders die qua grondprijs en energiemogelijkheden gunstiger zijn.

Wij zetten ons met de nu ter beschikking staande mix van instrumenten in om de herstructurering te faciliteren en bouwrijpe kavels te realiseren. We realiseren ons echter dat er - gezien de ambities en de urgentie - in veel situaties meer nodig is om tot sluitende business cases voor gebieden te komen en modernisering en herstructurering te doen slagen. Wij zullen in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en het ontwikkelingsbedrijf HOT analyses maken van knelpunten bij het uitvoeren van de publieke taken en daar oplossingen in voorstellen. Om slagvaardig en in balans met de inzet van onze partners onze publieke taken in het noodzakelijke tempo te kunnen uitvoeren, zullen wij onderzoeken hoe wij een fonds kunnen vormen dat ons hiertoe in staat stelt.
Uitvoering Bio Based Westland

Er is veel geÔnvesteerd in het creŽren van een netwerk tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheden om te komen tot projecten die tot nieuwe verdiencapaciteit leiden. Zo werken we intensief samen om restmateriaal tot waarde te brengen, bijvoorbeeld de productie van vezels voor de papier- en karton industrie. Inmiddels is het eerste boek ter wereld gedrukt op papier van vezels van Westlandse tomatenplanten en zijn bio based kleinverpakkingen voor tomaten op de markt gekomen. Ook zijn er initiatieven om inhoudsstoffen te produceren. Vooral de extractenbibliotheek en de samenwerking met het Kenniscentrum Plantenstoffen vormen een meerwaarde.
Met de gemeente Rotterdam zijn wij in gesprek over een bio based park in Hoek van Holland. Verder is de gemeente betrokken bij diverse haalbaarheidsonderzoeken en ketenprojecten voor onder andere plantaardige aromastoffen en groene gewasbeschermingsmiddelen.
Via www.biobasewestland.nl en nieuwsbrieven brengen wij de ontwikkelingen op het gebied van bio base onder de aandacht bij onze doelgroepen.

Alle inzet, waarvan bovengenoemde ontwikkelingen slechts voorbeelden zijn, ten spijt, ontplooien ondernemers nog niet veel activiteiten in de bio based economy vanwege het gebrek aan rendement en de nog beperkte vraag vanuit de markt. Wij werken binnen Greenport Westland-Oostland en Bio Base Zuid-Holland toe naar business cases met nieuwe verdienmodellen om de bio based economy een impuls te geven.
Om de daadwerkelijke kansen voor business met plantenstoffen goed in kaart te brengen en te verzilveren is het nodig dat de continuÔteit van de netwerkorganisatie voor ten minste een periode van vier jaar is gegarandeerd. Daarbij zal een (herhaald) beroep worden gedaan op Europese fondsen, maar is ook aanzienlijk financieel commitment van de vier greenports essentieel. Voor Westland hebben wij een aanvullende bijdrage geraamd.
Uitvoering project Modernisering teeltareaal in Westland

Samen met onze publieke en private partners willen wij jaarlijks minimaal 50 hectare glastuinbouw in Westland moderniseren. Daarmee wordt de economische structuur versterkt en bieden we een toekomstperspectief voor de glastuinbouw in Westland. Met de ondertekening van de overeenkomst Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector (HOT), waarin ook de gemeente Westland deelneemt, is een unieke combinatie ontstaan die de kans en de kracht heeft modernisering mogelijk te maken op een schaal die ertoe doet. Het onlangs opgerichte regionaal ontwikkelingsbedrijf Westland gaat hier handen en voeten aan geven.

Onze inzet richt zich samen met die van de provincie Zuid-Holland op energietransitie, infrastructuur, kaderstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen en het faciliteren van de feitelijke herstructurering. Door het verstrekken van verplaatsingssubsidies, het aanwijzen van uitplaatsingslocaties en intensivering van de handhaving geven wij de herstructurering een impuls. In de Poelzone en Boomawatering is de ruimtelijke structuur de afgelopen jaren sterk verbeterd. Ook de aanleg van de Verlengde Van Luijklaan, met aansluiting op de Veilingroute (N222), is een belangrijke ontwikkeling voor de glastuinbouw.
Feit is echter dat ondernemers op dit moment weinig investeringsruimte hebben en als zij dit wel hebben, vaak kiezen voor aankoop van bestaande bedrijven of voor vestiging in gebieden elders die qua grondprijs en energiemogelijkheden gunstiger zijn.

Wij zetten ons met de nu ter beschikking staande mix van instrumenten in om de herstructurering te faciliteren en bouwrijpe kavels te realiseren. We realiseren ons echter dat er - gezien de ambities en de urgentie - in veel situaties meer nodig is om tot sluitende business cases voor gebieden te komen en modernisering en herstructurering te doen slagen. Wij zullen in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en het ontwikkelingsbedrijf HOT analyses maken van knelpunten bij het uitvoeren van de publieke taken en daar oplossingen in voorstellen.
Versterken agrologistieke functie en positie zaadveredeling en uitgangsmateriaal


Een goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor versterking van de agrologistieke functie van Westland. Er zijn op dit vlak de afgelopen twee jaar, mede dankzij inspanningen van de gemeente Westland, aanzienlijke resultaten geboekt. Het gereed komen van het 3-in-1 project is hiervan een aansprekend voorbeeld. De komende jaren blijft de bereikbaarheid van Westland een belangrijk speerpunt. Dit blijkt onder andere uit de provinciale Gebiedsverkenning Greenport Westland-Oostland.

Randvoorwaardelijk hebben wij de uitbreiding van één van de grootste zaadveredelingsbedrijven in Nederland mogelijk gemaakt. Naar verwachting zal op korte termijn de omgevingsvergunning worden afgegeven om de bouw van (een deel van) het complex mogelijk te maken. Wij blijven ons inzetten voor versterking van de positie van de zaadveredeling en uitgangsmateriaal door proactief in contact te blijven met deze bedrijven en hen waar mogelijk te accommoderen in areaal en versterking/vestiging van de (hoofd)vestiging. Ook zetten wij ons in voor ondersteunend onderwijs om voldoende (hoog)geschoold personeel voor deze bedrijven in de regio te bieden.

Uit een onlangs door het ministerie van Economische Zaken gepresenteerd onderzoek blijkt dat er veel kansen liggen voor samenwerking tussen Greenport Westland-Oostland en Mainport Rotterdam. Dit zal verder worden uitgewerkt naar concrete projecten.
Uitvoering energietransitie33


Versnelling van de energietransitie is essentieel voor de modernisering van het teeltareaal. Wij zetten in op energiebesparing (het nieuwe telen), WKK's (als relatief schone en flexibele energievoorziening), versnelling van geothermie en, onder randvoorwaarden, de aanleg van Leiding over West, een en ander uitmondend in een Smart Grid Westland.
Uitvoering energietransitie

Versnelling van de energietransitie is essentieel voor de modernisering van het teeltareaal. Wij zetten in op energiebesparing (het nieuwe telen), WKKís (als relatief schone en flexibele energievoorziening), versnelling van geothermie en, onder randvoorwaarden, de aanleg van Leiding over West, een en ander uitmondend in een Smart Grid Westland.

Tot nu toe zijn in Westland twee aardwarmteprojecten gerealiseerd. De boringen van Natureís Heat en Vogelaer starten dit jaar en in het eerste kwartaal van 2017 start de boring van Trias Westland. Wij hebben een bijdrage geleverd aan energiestudies, business cases en geologische studies. Vanuit de Westland Agenda zijn de initiatieven Natureís Heat, Geopower Oudcamp en Trias Westland ondersteund. Voor deze projecten zijn tevens NSL en EFRO-subsidies verworven. Als gemeente hebben wij ons garant gesteld voor Ä 6,5 miljoen in te brengen eigen vermogen door NV HVC in Trias Westland.
De financierbaarheid en risicoafdekking van aardwarmteboringen blijven een probleem. Daarover voeren wij samen met LTO Glaskracht een intensieve lobby bij de Rijksoverheid. Dit heeft nog niet tot concrete resultaten geleid. Ook de huidige lage gasprijs maakt dat de animo van ondernemers om te investeren in aardwarmte en andere vormen van duurzame energie beperkt is. Vanuit de coalitie Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector (HOT) wordt gewerkt aan een versnellingsplan voor aardwarmte.

Wij streven er naar vanaf 2017 jaarlijks twee aardwarmteboringen te realiseren. De komende jaren blijven wij bijdragen aan geologische studies voor optimalisatie van het aantal mogelijke doubletten in Westland en nemen wij deel aan het garantiefonds voor aardwarmteprojecten. Ook onderzoeken wij de mogelijkheden om in 2017 een publiek-private samenwerking aan te gaan met glastuinbouwbedrijven om in de diverse glastuinbouwclusters aardwarmte-initiatieven te ondersteunen. Hierbij zullen kennis en professionaliteit gebundeld worden, zodat de financiering (eventueel van pensioenfondsen/Europese Investeringsbank) eenvoudiger wordt.

Wij willen een duurzaamheidsfonds vormen waarmee onder andere de energietransitie kan worden ondersteund. Ook gelden die nu revolverend uitstaan vanuit de Westland Agenda willen we als ze vrijkomen aan het fonds toevoegen. Voor zover mogelijk wordt het principe van cofinanciering toegepast. Gezamenlijk met de provincie onderzoeken we de mogelijkheid van een gezamenlijk fonds.
Westland Agenda II


Vanuit de Westland Agenda is een aantal gewenste ontwikkelingen aangejaagd, zoals Modernisering teeltareaal, Nieuwe verdienmodellen; Bio Based Westland; aardwarmte diepere aardlagen en sociale duurzaamheid. Drie projecten zijn nog onvoldoende opgepakt door het bedrijfsleven: Vers-logistiek, Innovatie- en Demonstratiecentrum voor gezondheid en welbevinden en een fysieke ruimte voor jonge innovatoren.

De Westland Agenda wordt naar verwachting eind 2016 afgesloten.
Westland Agenda II

Vanuit de Westland Agenda is een aantal gewenste ontwikkelingen aangejaagd, zoals Modernisering teeltareaal, Nieuwe verdienmodellen; Bio Based Westland; aardwarmte diepere aardlagen en sociale duurzaamheid. Drie projecten zijn nog onvoldoende opgepakt door het bedrijfsleven: Vers-logistiek, Innovatie- en Demonstratiecentrum voor gezondheid en welbevinden en een fysieke ruimte voor jonge innovatoren.

De Westland Agenda wordt naar verwachting eind 2016 afgesloten.
Informatie
FinanciŽn
Deelname aan strategische allianties

Het Programma Externe Positionering is opgesteld. Wij hebben een quick scan uitgevoerd om inzicht te krijgen in de huidige beÔnvloedingsprocessen en de sterktes/zwaktes en kansen/uitdagingen van de greenport. In het verlengde hiervan werken wij aan een gecoŲrdineerde lobbyagenda en een overall public affairsplan. Onze contacten met de politiek in Den Haag en Brussel worden onder andere versterkt door middel van werkbezoeken. Zo hebben wij de Tweede Kamer- en EU-fracties van de PvdA, het CDA en de VVD op bezoek gehad, evenals de voormalige staatssecretaris van Economische Zaken en eurocommissaris Hogan. Ook ontvingen wij de ambassadeurs van de lidstaten van de EU voor een werkbezoek. Voor onze lobby in Europa kiezen we naast de contacten met EuroparlementariŽrs onder andere de route via het ERIAFF netwerk (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry). Door dit netwerk moet tuinbouw een belangrijkere plaats op de Europese beleidsagenda krijgen en een betere toegang tot Europese fondsen. Met Europese partners werken we momenteel aan een tweetal projectaanvragen voor subsidie uit Horizon2020 en Interreg.

Wij zetten onze public affairs activiteiten voort vanuit een gecoŲrdineerde lobbyagenda en gerichte lobbyplannen. Voor het EU-netwerk van tuinbouwgerelateerde regioís zetten we voor 2017 in op de organisatie van de jaarlijkse internationale ERIAFF-conferentie, met als doel het netwerk uit te bouwen.
Deelname aan strategische allianties

De gemeente heeft een sterke positie in de voor Westland belangrijke strategische allianties, zoals Greenport Holland Overheden, Greenport Westland-Oostland, de Economische Programmaraad Zuidvleugel, Innovation Quarter en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

De governance-structuur van Greenport Westland-Oostland (GPWO) is vastgesteld en er is een uitvoeringsprogramma opgesteld. De greenport is nu een triple helix organisatie met de gedeputeerde van economische zaken als voorzitter. Ook voor Greenport Holland Overheden is een uitvoeringsprogramma vastgesteld, verdeeld over zes themaís. Per thema worden projecten ontplooid onder verantwoordelijkheid van een bestuurlijk duo, waardoor de samenwerking tussen de greenports is verbeterd. Overigens zijn wij van mening dat het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden onder ťťn noemer zouden moeten samenwerken: ťťn Greenport Holland. Wij zetten ons in om deze vernieuwing te realiseren.
De Greenport-ontwikkeling is stevig verankerd in het economisch beleid van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Wij werken op bestuurlijk en ambtelijk niveau binnen de MRDH volop samen om de economische ontwikkeling van de regio te versterken. Voorbeelden zijn de Roadmap Next Economy, en het Regionale Investeringsprogramma. Vanuit de MRDH hebben wij subsidie ontvangen voor het Fieldlab Smart Food.

De organisaties die actief zijn binnen de Greenport Westland-Oostland (GPWO) zullen de komende jaren uitvoering geven aan de activiteiten zoals genoemd in het uitvoeringsprogramma GPWO. De gemeente Westland zal vooral actief zijn op gebied van modernisering glastuinbouw, energietransitie, bio base en gezondheid en welbevinden. Voor de uitvoering van het programma GPWO stellen wij aanvullend budget beschikbaar.
Investeren in public affairs

Het Programma Externe Positionering is opgesteld. Wij hebben een quick scan uitgevoerd om inzicht te krijgen in de huidige beÔnvloedingsprocessen en de sterktes/zwaktes en kansen/uitdagingen van de greenport. In het verlengde hiervan werken wij aan een gecoŲrdineerde lobbyagenda en een overall public affairsplan. Onze contacten met de politiek in Den Haag en Brussel worden onder andere versterkt door middel van werkbezoeken. Zo hebben wij de Tweede Kamer- en EU-fracties van de PvdA, het CDA en de VVD op bezoek gehad, evenals de voormalige staatssecretaris van Economische Zaken en eurocommissaris Hogan. Ook ontvingen wij de ambassadeurs van de lidstaten van de EU voor een werkbezoek. Voor onze lobby in Europa kiezen we naast de contacten met EuroparlementariŽrs onder andere de route via het ERIAFF netwerk (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry). Door dit netwerk moet tuinbouw een belangrijkere plaats op de Europese beleidsagenda krijgen en een betere toegang tot Europese fondsen. Met Europese partners werken we momenteel aan een tweetal projectaanvragen voor subsidie uit Horizon2020 en Interreg.

Wij zetten onze public affairs activiteiten voort vanuit een gecoŲrdineerde lobbyagenda en gerichte lobbyplannen. Voor het EU-netwerk van tuinbouwgerelateerde regioís zetten we voor 2017 in op de organisatie van de jaarlijkse internationale ERIAFF-conferentie, met als doel het netwerk uit te bouwen.
Investeren in public affairs

Het Programma Externe Positionering is opgesteld. Wij hebben een quick scan uitgevoerd om inzicht te krijgen in de huidige beÔnvloedingsprocessen en de sterktes/zwaktes en kansen/uitdagingen van de greenport. In het verlengde hiervan werken wij aan een gecoŲrdineerde lobbyagenda en een overall public affairsplan. Onze contacten met de politiek in Den Haag en Brussel worden onder andere versterkt door middel van werkbezoeken. Zo hebben wij de Tweede Kamer- en EU-fracties van de PvdA, het CDA en de VVD op bezoek gehad, evenals de voormalige staatssecretaris van Economische Zaken en eurocommissaris Hogan. Ook ontvingen wij de ambassadeurs van de lidstaten van de EU voor een werkbezoek. Voor onze lobby in Europa kiezen we naast de contacten met EuroparlementariŽrs onder andere de route via het ERIAFF netwerk (European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry). Door dit netwerk moet tuinbouw een belangrijkere plaats op de Europese beleidsagenda krijgen en een betere toegang tot Europese fondsen. Met Europese partners werken we momenteel aan een tweetal projectaanvragen voor subsidie uit Horizon2020 en Interreg.


Wij zetten onze public affairs activiteiten voort vanuit een gecoŲrdineerde lobbyagenda en gerichte lobbyplannen. Voor het EU-netwerk van tuinbouwgerelateerde regioís zetten we voor 2017 in op de organisatie van de jaarlijkse internationale ERIAFF-conferentie, met als doel het netwerk uit te bouwen.
Internationalisering

Westland is meer dan ooit bezig met internationalisering. Als gemeente ondersteunen wij vooral de samenwerkingsverbanden van Westlandse bedrijven in Japan en China. In 2014 en 2015 hebben wij samen met een groot aantal Westlandse bedrijven deelgenomen aan tuinbouwmissies naar deze landen. In 2016 worden enkele tuinbouwprojecten in Japan met betrokkenheid van Westlandse bedrijven en ondersteuning van de gemeente Westland opgeleverd, waaronder een project in de prefectuur Kochi.
Met InnovationQuarter proberen we buitenlandse bedrijven naar Westland te halen ter versterking van de greenport. Zo gaat een IsraŽlisch bedrijf zich op ABC Westland vestigen. Ook hebben wij zowel in 2015 als in 2016 met de Westlandse bedrijventerreinen ABC-Westland, Honderdland en FloraHolland en Stichting Westland Marketing een gezamenlijke stand gehad op de vakbeurs Fruit Logistica in Berlijn.
Ten slotte ontvangen wij jaarlijks veel internationale delegaties.

Ons streven is er op gericht om als Westland nog meer als eenheid naar buiten te treden. Hiertoe zal de (marketing)communicatie worden geÔntensiveerd.
Internationalisering

Westland is meer dan ooit bezig met internationalisering. Als gemeente ondersteunen wij vooral de samenwerkingsverbanden van Westlandse bedrijven in Japan en China. In 2014 en 2015 hebben wij samen met een groot aantal Westlandse bedrijven deelgenomen aan tuinbouwmissies naar deze landen. In 2016 worden enkele tuinbouwprojecten in Japan met betrokkenheid van Westlandse bedrijven en ondersteuning van de gemeente Westland opgeleverd, waaronder een project in de prefectuur Kochi.
Met InnovationQuarter proberen we buitenlandse bedrijven naar Westland te halen ter versterking van de greenport. Zo gaat een Israëlisch bedrijf zich op ABC Westland vestigen. Ook hebben wij zowel in 2015 als in 2016 met de Westlandse bedrijventerreinen ABC-Westland, Honderdland en FloraHolland en Stichting Westland Marketing een gezamenlijke stand gehad op de vakbeurs Fruit Logistica in Berlijn.
Ten slotte ontvangen wij jaarlijks veel internationale delegaties.

Ons streven is er op gericht om als Westland nog meer als eenheid naar buiten te treden. Hiertoe zal de (marketing)communicatie worden geïntensiveerd.
Verbeteren vestigingsklimaat

Het programma Externe positionering is vastgesteld. Voor 2016 is met Stichting Westland Marketing een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, waarbij de nadruk ligt op íBusiness to Businessí en ĎBusiness to Governmentí marketing. In de komende periode zullen de gemeente Westland, Westland Marketing, InnovationQuarter, Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland e.a. actief inzetten op intensief accountmanagement, acquisitie, marketing en communicatie en samenwerking met relevante stakeholders. Hiervoor willen wij extra geld inzetten.

Vraag is of een forse stijging van Westland op de ranglijst Toplocaties haalbaar is. Een aantal factoren die bepalend zijn voor het vestigingsklimaat, zoals werkgelegenheid, ligt namelijk buiten de directe invloedssfeer van de gemeente. Wij concentreren ons op de factoren waar wij wel invloed op hebben, zoals de beschikbaarheid van voldoende grote kavels en het verkorten van de doorlooptijd van de omgevingsvergunning (inmiddels gerealiseerd). Met VNO-NCW werken wij aan het verkorten van de doorlooptijd van bestemmingsplannen. Wij blijven ons open armenbeleid in houding en gedrag uitdragen, onder andere via accountmanagement.
Verbeteren vestigingsklimaat

Het programma Externe positionering is vastgesteld. Voor 2016 is met Stichting Westland Marketing een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, waarbij de nadruk ligt op ’Business to Business’ en ‘Business to Government’ marketing. In de komende periode zullen de gemeente Westland, Westland Marketing, InnovationQuarter, Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland e.a. actief inzetten op intensief accountmanagement, acquisitie, marketing en communicatie en samenwerking met relevante stakeholders. Hiervoor willen wij extra geld inzetten.

Vraag is of een forse stijging van Westland op de ranglijst Toplocaties haalbaar is. Een aantal factoren die bepalend zijn voor het vestigingsklimaat, zoals werkgelegenheid, ligt namelijk buiten de directe invloedssfeer van de gemeente. Wij concentreren ons op de factoren waar wij wel invloed op hebben, zoals de beschikbaarheid van voldoende grote kavels en het verkorten van de doorlooptijd van de omgevingsvergunning (inmiddels gerealiseerd). Met VNO-NCW werken wij aan het verkorten van de doorlooptijd van bestemmingsplannen. Wij blijven ons open armenbeleid in houding en gedrag uitdragen, onder andere via accountmanagement.
Informatie
FinanciŽn
Open armen beleid en actieve acquisitie

Wij hebben een strategisch accountmanager aangesteld. Deze verbindt de behoeften van het bedrijfsleven ten aanzien van het vestigingsklimaat met de beleidsontwikkelingen van de gemeente en acquireert nieuwe bedrijven. In afstemming met de Stichting Westland Marketing en InnovationQuarter is een strategisch accountmanagementplan opgesteld.

Samen met Westland Marketing, InnovationQuarter en vertegenwoordigers van de agrologistieke bedrijventerreinen heeft de gemeente zich gepresenteerd op de internationale vakbeurs Fruit Logistica. Hier zijn veel internationale leads verzameld voor opvolging. Ook is in samenwerking met InnovationQuarter en ABC Westland actief een Israëlisch bedrijf geacquireerd (‘horticulture under LED’), wat mogelijk zal resulteren in een investering van €10 miljoen in de komende jaren en meer dan 100 werkplekken.

De komende tijd onderzoeken wij de mogelijke inzet van incentives om meer bedrijven naar Westland te halen.
Informatie
Wij hebben onderzocht wat een free economic zone zou kunnen inhouden. Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met externe partijen, zoals ondernemers, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Zuid-Holland en Platform 31.Duidelijk is dat een free economic zone zoals in het collegewerkprogramma is bedoeld, een gebied zonder belemmeringen, niet mogelijk is. Er zullen in een dergelijke zone altijd landelijke wettelijke regels gelden. Om die reden laten wij ons streven om in Westland een free economic zone te introduceren vallen.
Introductie free economic zone

Wij hebben onderzocht wat een free economic zone zou kunnen inhouden. Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met externe partijen, zoals ondernemers, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Zuid-Holland en Platform 31. Duidelijk is dat een free economic zone zoals in het collegewerkprogramma is bedoeld, een gebied zonder belemmeringen, niet mogelijk is. Er zullen in een dergelijke zone altijd landelijke wettelijke regels gelden. Om die reden laten wij ons streven om in Westland een free economic zone te introduceren vallen.
FinanciŽn
Opstellen investeringsagenda

Samen met vertegenwoordigers vanuit het MKB is een sessie gehouden om ideeŽn te genereren voor het MKB-investeringsfonds. Een randvoorwaarde voor de projectvoorstellen is dat er in principe cofinanciering plaatsvindt voor ten minste hetzelfde bedrag als aangevraagd. Een stuurgroep bestaande uit de wethouder economische zaken en een aantal afgevaardigden vanuit het MKB besluit over de projectvoorstellen. Inmiddels zijn vier projectvoorstellen ingediend en goedgekeurd. Het betreft een bijdrage aan:

 • tv-programma Ďde pitchí, dat tot doel heeft ondernemerschap te stimuleren;

 • het opstellen van een visie op de Westlandse retail (detailhandel, horeca en diensten);

 • het platform toerisme en recreatie, met als doel meer bezoekers naar Westland te trekken;

 • het onder de aandacht brengen van alternatieve financieringsmogelijkheden voor het MKB.


Onder meer voor het Wilhelminaplein in Naaldwijk, het Marktplein in ís-Gravenzande en de Voorstraat in Poeldijk worden nog projectvoorstellen voor het MKB-investeringsfonds verwacht.
Wij zijn momenteel druk bezig met participatietrajecten om van het Wilhelminaplein en het Marktplein multifunctionele pleinen te maken. Hierbij zijn bewoners, ondernemers en marktlieden betrokken. Streven is om de pleinen in de tweede helft van september 2017 gereed te hebben. Momenteel wordt het wensbeeld van beide pleinen nader uitgewerkt.
Met vertegenwoordigers van Poeldijk is overeenstemming bereikt over een kwalitatieve verbetering van de Voorstraat. Het plan wordt nu verder uitgewerkt. De werkzaamheden zullen naar verwachting in 2016 vůůr het ĎRondje Poeldijkí zijn afgerond.

In Naaldwijk zal ook de ontwikkeling van de Rentmeester de aantrekkelijkheid van het centrum vergroten. De ruimtelijke procedure is gestart. De bouw zal beginnen in 2017. Na het gereed komen van de Rentmeester start de aanleg van een rotonde op de kruising van de Secretaris Verhoeffweg en Patijnenburg. Hiermee worden de bereikbaarheid en verkeersveiligheid aanzienlijk verbeterd. Een dynamisch parkeersysteem dat aangeeft hoeveel parkeerplaatsen per parkeergarage beschikbaar zijn en een tweede oprit van parkeergarage de Tuinen maken het parkeren in het centrum van Naaldwijk makkelijker.

Ten slotte dragen ook de bedrijveninvesteringszones bij aan de kwaliteit van de centra. Na geslaagde draagvlakmetingen worden de bedrijveninvesteringszones in de winkelgebieden in Wateringen, Monster, Naaldwijk, Honselersdijk en ís-Gravenzande voortgezet. De winkeliers zorgen gezamenlijk voor het veilig en aantrekkelijk maken en houden van hun winkelgebied.

Wij willen een leefomgevingsfonds instellen om de dorpskernen te verlevendigen en de leefomgeving te vergroenen.
FinanciŽn
Verbeteren infrastructuur

Een goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor een sterke economie en aantrekkelijke leefomgeving. Om dit te bereiken hebben wij samen met onze partners in lijn met de structuurvisie Westland een groot aantal projecten gerealiseerd, waarvan het 3-in-1 (Westerleeplein, Twee Pleinenweg, Vlietpolderplein en de Piet Struikweg, inclusief de fietsverbindingen) en het fietsviaduct De Snelbinder het meest in het oog springen. Ook de herinrichting van het Westlandse deel van de N223 en de aanleg van de Verlengde Van Luyklaan met fietstunnel (verbinding met Zwethzone en Delft) hebben de bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeterd. Hetzelfde geldt voor de tijdelijke ontsluitingsweg tussen Westerlee en Blauwhek en het fietspad kuststreek-Poelzone.

Zoals beschreven in de nieuwe beheerplannen Openbare Ruimte, worden projecten de komende jaren steeds meer gebiedsgericht en integraal gerealiseerd, met oog voor de kernwaarden bereikbaarheid, (verkeers)veiligheid en omgevingskwaliteit. Daarbij gaat het onder andere om de volgende projecten: verbreding Veilingroute (N222) tussen Lange Broekweg en Middel Broekweg, verbreding N213 tussen Middel Broekweg en Dijkweg, aanleg verbindingsweg Honderdland-Maasdijk, aanleg rotonde Noord-Lierweg, ontsluiting van bedrijventerrein Teylingen, aanleg rotonde Emmastraat-Zwartendijk, aanleg Oostelijke Randweg De Lier, verbreding Wippolderlaan (N211) en ongelijkvloerse kruisingen Laan van Wateringse Veld en Veilingroute (N222), reconstructie Sportlaan in De Lier, fietsverbinding Tuinveld-De Groene Schakel en fietspad scheepswerf Monster.

Samen met het bedrijfsleven blijven wij een lobby voeren bij het Rijk en de provincie om het wensenpakket met betrekking tot de toekomstige verbetering van de bereikbaarheid van Westland gerealiseerd te krijgen. Hiervoor is de Bereikbaarheidsvisie Greenport Westland opgesteld. De visie op de verbetering van de bereikbaarheid is tevens input geweest voor de provinciale 'Gebiedsverkenning Greenport Westland-Oostland'.

Overigens richten wij ons niet alleen op de aanleg en verbetering van wegen. In het kader van Bereikbaar Haaglanden en Beter Benutten wordt ook ingezet op mobiliteitsmanagement. Werknemers en werkgevers worden gestimuleerd na te denken over slimmer en duurzamer reizen van en naar het werk. Er is een werkgroep opgestart van Westlandse ambassadeurs uit het bedrijfsleven.
Informatie
Een goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor een sterke economie en aantrekkelijke leefomgeving. Om dit te bereiken hebben wij samen met onze partners in lijn met de structuurvisie Westland een groot aantal projecten gerealiseerd, waarvan het 3-in-1 (Westerleeplein, Twee Pleinenweg, Vlietpolderplein en de Piet Struikweg, inclusief de fietsverbindingen) en het fietsviaduct De Snelbinder het meest in het oog springen. Ook de herinrichting van het Westlandse deel van de N223 en de aanleg van de Verlengde Van Luyklaan met fietstunnel (verbinding met Zwethzone en Delft) hebben de bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeterd. Hetzelfde geldt voor de tijdelijke ontsluitingsweg tussen Westerlee en Blauwhek en het fietspad kuststreek-Poelzone.

Zoals beschreven in de nieuwe beheerplannen Openbare Ruimte, worden projecten de komende jaren steeds meer gebiedsgericht en integraal gerealiseerd, met oog voor de kernwaarden bereikbaarheid, (verkeers)veiligheid en omgevingskwaliteit. Daarbij gaat het onder andere om de volgende projecten: verbreding Veilingroute (N222) tussen Lange Broekweg en Middel Broekweg, verbreding N213 tussen Middel Broekweg en Dijkweg, aanleg verbindingsweg Honderdland-Maasdijk, aanleg rotonde Noord-Lierweg, ontsluiting van bedrijventerrein Teylingen, aanleg rotonde Emmastraat-Zwartendijk, aanleg Oostelijke Randweg De Lier, verbreding Wippolderlaan (N211) en ongelijkvloerse kruisingen Laan van Wateringse Veld en Veilingroute (N222), reconstructie Sportlaan in De Lier, fietsverbinding Tuinveld-De Groene Schakel en fietspad scheepswerf Monster.

Samen met het bedrijfsleven blijven wij een lobby voeren bij het Rijk en de provincie om het wensenpakket met betrekking tot de toekomstige verbetering van de bereikbaarheid van Westland gerealiseerd te krijgen. Hiervoor is de Bereikbaarheidsvisie Greenport Westland opgesteld. De visie op de verbetering van de bereikbaarheid is tevens input geweest voor de provinciale ‘Gebiedsverkenning Greenport Westland-Oostland’.

Overigens richten wij ons niet alleen op de aanleg en verbetering van wegen. In het kader van Bereikbaar Haaglanden en Beter Benutten wordt ook ingezet op mobiliteitsmanagement. Werknemers en werkgevers worden gestimuleerd na te denken over slimmer en duurzamer reizen van en naar het werk. Er is een werkgroep opgestart van Westlandse ambassadeurs uit het bedrijfsleven.
Verbeteren openbaar vervoer

De Coalitie Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector (HOT) stelt een businesscase op voor een centrale as met hoogwaardig openbaar vervoer. Dit vloeit voort uit de provinciale Gebiedsverkenning Westland-Oostland. Het gaat om een ruimtelijke schets en een vervoerkundige analyse. Parallel daaraan voeren wij in samenwerking met de provincie en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een onderzoek uit naar de maximale vervoerwaarde. De resultaten van de businesscase en het onderzoek worden in 2016 verwacht.

De gemeente Westland is zowel bestuurlijk als ambtelijk goed aangesloten bij de kadernota Openbaar Vervoer van de MRDH. Wij voeren een actieve lobby om het openbaar vervoer in Westland op niveau te houden. Ondanks bezuinigingen is het lijnennet nog redelijk in tact.
Verbeteren verkeersveiligheid

Om de verkeersveiligheid permanent te verbeteren zijn wij aangesloten bij het landelijke programma Duurzaam Veilig. Dit houdt onder andere in dat de weggebruikers uit de inrichting van de openbare ruimte moeten kunnen afleiden welk verkeersgedrag van hen wordt verwacht.
Met het oog op de bereikbaarheid en veiligheid van fietsers zijn verschillende fietsverbindingen gerealiseerd of in voorbereiding, zoals de fietsvoorziening Lange Kruisweg, de fietsoversteek ABC-terrein, de twee fietstunnels onder de Maasdijk, fietsviaduct De Snelbinder en het fietspad tussen de kuststreek in Monster en de Poelzone.

Daarnaast hebben wij extra focus aangebracht op realisatie en afronding van het school-thuisrouteproject en de gedragsbeÔnvloedende campagne School op Seef.
Op 14 knelpunten na zijn alle, door ca. 1.700 leerlingen aangegeven, knelpunten op school-thuisroutes veiliger gemaakt. De 14 overgebleven knelpunten worden het komende jaar voorbereid ofwel aangepakt.
Het netwerkplatform School op Seef en de School op Seef Ouder Informatie Kalender zijn officieel gelanceerd. Er zijn inmiddels vier scholen met een School-op-Seef certificaat (drie meer dan bij aanvang van deze bestuursperiode).
Verder werken wij onder andere actief mee aan de campagne 'BOB in de sportkantine' van ROV Zuid-Holland.
Informatie
FinanciŽn
FinanciŽn
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
FinanciŽn
Verbeteren openbaar vervoer

De Coalitie Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector (HOT) stelt een businesscase op voor een centrale as met hoogwaardig openbaar vervoer. Dit vloeit voort uit de provinciale Gebiedsverkenning Westland-Oostland. Het gaat om een ruimtelijke schets en een vervoerkundige analyse. Parallel daaraan voeren wij in samenwerking met de provincie en Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) een onderzoek uit naar de maximale vervoerwaarde. De resultaten van de businesscase en het onderzoek worden in 2016 verwacht.

De gemeente Westland is zowel bestuurlijk als ambtelijk goed aangesloten bij de kadernota Openbaar Vervoer van de MRDH. Wij voeren een actieve lobby om het openbaar vervoer in Westland op niveau te houden. Ondanks bezuinigingen is het lijnennet nog redelijk in tact.
Informatie
Om de verkeersveiligheid permanent te verbeteren zijn wij aangesloten bij het landelijke programma Duurzaam Veilig. Dit houdt onder andere in dat de weggebruikers uit de inrichting van de openbare ruimte moeten kunnen afleiden welk verkeersgedrag van hen wordt verwacht.
Met het oog op de bereikbaarheid en veiligheid van fietsers zijn verschillende fietsverbindingen gerealiseerd of in voorbereiding, zoals de fietsvoorziening Lange Kruisweg, de fietsoversteek ABC-terrein, de twee fietstunnels onder de Maasdijk, fietsviaduct De Snelbinder en het fietspad tussen de kuststreek in Monster en de Poelzone.

Daarnaast hebben wij extra focus aangebracht op realisatie en afronding van het school-thuisrouteproject en de gedragsbeïnvloedende campagne School op Seef.
Op 14 knelpunten na zijn alle, door ca. 1.700 leerlingen aangegeven, knelpunten op school-thuisroutes veiliger gemaakt. De 14 overgebleven knelpunten worden het komende jaar voorbereid ofwel aangepakt.
Het netwerkplatform School op Seef en de School op Seef Ouder Informatie Kalender zijn officieel gelanceerd. Er zijn inmiddels vier scholen met een School-op-Seef certificaat (drie meer dan bij aanvang van deze bestuursperiode).
Verder werken wij onder andere actief mee aan de campagne ‘BOB in de sportkantine’ van ROV Zuid-Holland.
Informatie
Samenhang aanbrengen in basisfuncties

Vitis Welzijn is bezig met de opbouw van netwerken tussen bewoners en vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties. In elke kern is een sociaal makelaar actief. Zij staan centraal in die netwerken. Ze zijn de oren en ogen in de kernen, brengen vraag en aanbod in beeld – en bij elkaar. De sociaal makelaars kunnen vroegtijdig signalen opvangen en een hulptraject op gang brengen.
Voor de projectleiding ontvangt Vitis projectsubsidie tot medio 2017. Het uitvoeringsplan is gereed, waarbij het doel is om wijkcentra, vrijwillige inzet, welzijnsdiensten en communicatie beter te laten aansluiten op de welzijnsopgave. Uiteindelijk willen we dat de eigen kracht van onze inwoners groter wordt. In 2016 onderzoeken we of het Vitis lukt dat te bewerkstelligen met vrijwilligers en informele zorg. Reeds voltooid zijn de gebiedsprofielen, die hebben geleid tot sociale schetsen per kern.

Vitis versterkt de kernnetwerken sinds medio 2015 ook door het initiatief de Bestuurdersbank Westland. In samenwerking met de Van Poeljeacademie zorgt zij er met dit initiatief voor dat de kwaliteit van vrijwillige bestuurders wordt verhoogd.

Het Sociaal Kernteam (SKT), dat sinds 1 januari 2015 in alle dorpen actief is, verbindt zorg en welzijn met elkaar. Inzet is de samenwerking met maatschappelijke partijen te versterken, met als doel te komen tot een sterk Westlands netwerk waarin iedere inwoner de hulp krijgt die nodig is.
Versterken van preventie

De voorzieningen met een preventief effect zijn uitgebreid. Zo is respijtzorg aan huis mogelijk via de bezoekdienst dementie en het Buddynetwerk en is de regionale pilot respijtzorg (Strandgoed Ter Heijde, voormalige Duinhof) gestart. Hier kunnen mantelzorgers hun naaste laten overnachten om zo zelf wat lucht te krijgen. Verder wordt naar aanleiding van een burgerinitiatief onderzoek uitgevoerd naar de realisatie van een Westlands Respijthuis voor somatische cliŽnten.

De Vereeniging (een gezamenlijk project van Vitis, Careyn en Pieter van Foreest) ontwikkelt zich tot algemene voorziening voor kwetsbare senioren in Westland die in sociaal isolement dreigen te komen door het langer thuis wonen. Met acht locaties in zeven kernen heeft ze in 2015 130 kwetsbare mensen bereikt en voor 2016 hoopt ze ruim 150 deelnemers te bereiken.

Met Westlandse huisartsen zijn twee series van drie kennismakingsbijeenkomsten belegd over de samenwerking tussen het Sociaal Kernteam (SKT) en de huisartsen. Het SKT en een expertgroep van huisartsen hebben een plan gemaakt om te komen tot adequate communicatie tussen beide. Verder loopt in Westland de pilot ĎWelzijn op receptí, waarbij welzijnsrecepten voor patiŽnten met psychosociale klachten worden aangeboden. PatiŽnten met deze klachten krijgen een passend hulpaanbod binnen het sociaal domein. In de pilot wordt onderzocht tot welke afname van het aantal bezoeken van patiŽnten met psychosociale problemen in de huisartspraktijk deze interventie leidt.

Aan jeugd bieden wij preventieve jeugdhulp op basis van de Wmo. De gemeente was hiervoor al verantwoordelijk, met taken zoals informatie, advies, signalering, lichte ambulante hulp, toeleiding naar zorg, coŲrdinatie van zorg en screening.
De hulp aan gezinnen wordt integraal georganiseerd binnen het Sociaal Kernteam (SKT) volgens het uitgangspunt Ďťťn gezin, ťťn plan, ťťn regisseurí. Het SKT werkt niet alleen samen met huisartsen, maar ook met de welzijnsorganisatie Vitis, het onderwijs en lokale aanbieders die innovatieve ideeŽn hebben voor hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen. Het Jongerenwerk verwijst jongeren door naar (extra) ondersteunende voorzieningen die hen stimuleren om te participeren op het gebied van school, werk en vrijetijdsbesteding.

Verder is er onafhankelijke cliŽntondersteuning geregeld voor mensen met een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, autisme of een chronische ziekte.

Ten slotte is in samenwerking met DOEL Preventie de Inloop GGZ voor (ex) GGZ-cliŽnten uit Westland uitgebreid. GGZ-Delfland zet ervaringsdeskundigen in voor vrijwilligerswerk door mensen met een GGZ-vraag. Daarnaast is begeleid zelfstandig en beschermd wonen van mensen met een GGZ-vraag sinds het najaar van 2015 ook mogelijk in Westland. Hiervoor gebruikt Perspektief een deel van de locatie Witte Brug in Poeldijk. We onderzoeken in hoeverre het mogelijk is een GGZ-keten te realiseren, zodat de verbinding tussen GGZ-aanbieders, het maatschappelijk veld, woonvragen en arbeidsvragen samen worden opgepakt. Dit gebeurt in samenwerking met onder andere de huisartsenpraktijken, sportverenigingen en welzijnsorganisaties.

Binnen het sociaal beleidskader, dat in 2016 wordt vastgesteld, werken wij aan een plan voor een algemene preventieve aanpak.
Afronden en uitvoeren accommodatiebeleid

Het accommodatiebeleid krijgt praktijkgericht vorm. Gekeken wordt naar het feitelijk gebruik van gebouwen, de kosten en de mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik. Voor de kernen Wateringen en Poeldijk zijn meerdere (her)huisvestingsscenario’s in beeld gebracht. Voor Wateringen telt ook het plan van de Hofboerderij-gebruikers mee. Er is een architect in de arm genomen om een gedragen eindbeeld te schetsen.
In Poeldijk ligt na de asbestbesmetting de keuze voor om De Leuningjes te saneren, deels te herbouwen of de Voorstraat te betrekken. De gemeenteraad neemt hierover in juli 2016 een besluit.
Voor de kernen Naaldwijk en Honselersdijk worden gebouwen zonder maatschappelijke functie afgestoten.

Maatregelen voor een kleinere maatschappelijke vastgoedportefeuille en andere aanvullende maatregelen uit het accommodatiebeleid moeten invulling geven aan het behalen van de taakstelling op het vastgoed. Van de geraamde bezuinigingsbedragen wordt verwacht dat deze later worden gerealiseerd. Dit hangt samen met het beoordelen van scenario’s zoals hiervoor beschreven. Deze moeten worden doorgerekend en op haalbaarheid worden getoetst.
Organiseren van zorg dichtbij

Ondanks alle veranderingen in het sociaal domein hebben wij onze inwoners continuïteit van zorg kunnen bieden. Zo is het beleid voor Hulp bij Huishouden in 2016 ongewijzigd voortgezet en zijn de centra voor jeugd en gezin in de diverse kernen gehandhaafd. Ook de nieuwe Wmo-taken, zoals begeleiding en dagopvang, zijn ongewijzigd doorgezet.
Het herindicatieproces van het persoonsgebonden budget (PGB) is in volle gang en komt voor de zomer van 2016 tot een afronding.
Met scholen maken we aanvullende afspraken over een nieuwe zorginfrastructuur rond de scholen.

Wij hebben onze regisserende rol op het gebied van zorg vormgegeven in het sociaal kernteam (SKT). Het SKT is sinds 1 januari 2015 in alle kernen actief en biedt een integrale aanpak bij jeugdzorgvragen en complexe zorgvragen bij volwassenen. De voorbereidingen om het SKT vanaf 2017 als een eigen entiteit voort te zetten lopen op schema. In de zomer van 2016 zal het team verhuizen naar de voormalige Wilhelminaschool in ’s-Gravenzande. Het is gezien de nieuwe organisatie logisch dat de samenwerking binnen het SKT en tussen het SKT en de diverse partners nog in ontwikkeling is.

Uitbouwen aanbod voorzieningen brede groep minima

De toegang tot het minimabeleid is fors verhoogd, met 9 procentpunt tot 110% van het sociaal minimum. De toegang tot regelingen voor kinderen is verhoogd naar 120%. Ook is gerealiseerd dat de eigen bijdrage Wmo voor inwoners met een inkomen tot 130 % van het bestaansminimum wordt kwijtgescholden. Door deze maatregelen is er sprake van een ruimhartig minimabeleid, dat bereikbaar is voor een grotere groep minima.
Voor kinderen is het Kindpakket Westland ontwikkeld. Doel is met het Kindpakket de sociale participatie van kinderen in minimagezinnen te verhogen doordat zij door deze ondersteuning toegang krijgen tot sport- en culturele activiteiten. Bovendien voorziet het Kindpakket in een aantal basisbehoeften.

Van belang is dat het bereik en gebruik van het pakket minimaregelingen wordt vergroot. We onderzoeken de mogelijkheden om een zo regelarm en laagdrempelig mogelijk minimabeleid te voeren en intensiveren de communicatie over onze minimaregelingen.

In 2017 komen wij met een nieuw handhavingsplan waarin sprake is van balans in de zorgplicht van de gemeente en het feit dat fraude niet lonend mag zijn. Tot slot zetten we meer in op versterking van preventie van schuldenproblematiek.
FinanciŽn
Uitvoering participatiewet

De ‘infrastructuur’ om mensen aan het werk te helpen staat. Het komt nu aan op het daadwerkelijk aan het werk helpen van mensen.
Vanuit het landelijke Sociaal Akkoord hebben zowel de overheid als marktpartijen de verplichting om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking (de Wet Banenafspraak). Voor de gemeente Westland als werkgever betekent het dat we in 2026 circa 33 banen (1 baan = 0,71 FTE) gecreëerd moeten hebben. Dit verloopt voorspoedig. In 2015 hadden we al 7,3 banen gerealiseerd. In het eerste kwartaal van 2016 staat de teller op 9,3 banen en is de verwachting dat we boven de 10 banen uitkomen. Ook de eerste beschutwerkplek is een feit.
Verder is het Westlands Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2020/lokaal sociaal akkoord in uitvoering, is het regionaal werkbedrijf opgericht en hebben we de Leerwerkcheque ingesteld.
Het zittende uitkeringsbestand is geanalyseerd en op basis daarvan is een plan van aanpak opgesteld dat inzet op uitstroom uit het uitkeringsbestand. Dit plan wordt vanaf 2016 uitgevoerd.

Er wordt een wetsvoorstel voorbereid ten behoeve van de vereenvoudiging van de Participatiewet/Wet Banenafspraak. Doel daarvan is het aantal plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt te vergroten. In de tweede helft van 2016 zal hier door gemeenten mogelijk al op geanticipeerd mogen worden. Ook is het project Meetellen en Meedoen van start gegaan. Via dit project willen wij Westlandse statushouders aan het werk te helpen.
Uitbouwen MVO westland

MVO Westland heeft tot doel ondernemers mede verantwoordelijk te maken voor het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het aantal (proud) partners van MVO Westland is uitgebreid. Inmiddels doen 120 van de 5.800 Westlandse bedrijven mee. Het aantal relaties van MVO Westland is vele malen groter; met ruim 600 bedrijven is men in contact.
Het label MVO Westland wordt doorontwikkeld naar MVO Westland 2.0. Dit is een vervolgstap om de opbrengst van het label verder te vergroten.

Er is een start gemaakt met het opstellen van een arbeidsmarktstrategie 2030. Verder is regionaal een bouwblokken methode ontwikkeld voor de uitvoering van Social Return On Investment (SROI) binnen het inkoopbeleid. Doel is de toepassing van SROI te optimaliseren, waarbij regionaal dezelfde methode wordt gehanteerd. Op die manier ontstaat meer eenduidigheid naar ondernemers. Deze methode wordt in de uitvoeringspraktijk geïmplementeerd.
Verbinden onderwijs en bedrijfsleven

In het eerste jaar is de ontwikkelde aanpak succesvol uitgevoerd. De komende periode worden de afspraken verder aangescherpt om de verwachte uitstroom uit het VSO/PRO sluitend een aanbod tot ondersteuning te kunnen doen. Tevens zetten we in op het versterken van de samenwerking met het UWV.
FinanciŽn
Faciliteren passend onderwijs

Minder valide leerlingen moeten zich makkelijk kunnen bewegen in hun school. Schoolbesturen hebben daarom een inventarisatie van noodzakelijke aanpassingen gemaakt. Wij hebben de besturen gevraagd dit aan te laten sluiten bij de ondersteuningsprofielen van de verschillende scholen en dit te bespreken in het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW).
Bij de bouw van nieuwe scholen wordt rekening gehouden met toegankelijkheidseisen. In 2016 komen de schoolbesturen terug met een aangepaste inventarisatie van bestaande gebouwen. Als deze is afgerond, zal duidelijk worden welke kosten er met aanpassing gemoeid zijn. Daarop zullen afspraken moeten worden gemaakt over de verantwoordelijkheidsverdeling voor de kosten van deze maatregelen. Er is in de begroting geen rekening gehouden met deze kosten.
Informatie
Ondersteuning brede schoolontwikkeling

Westland kan een aantal nieuwe schoolgebouwen tegemoet zien. De nieuwbouw voor Pius X en Ichthus/Immanuelschool staat gepland voor 2017. De nieuwe Eben-Haezerschool in
's-Gravenzande, de Pieter van der Plasschool in Wateringen en de Zeester in Monster zijn medio 2016 klaar. Daarnaast wordt de Montessorischool in Monster met lokalen uitgebreid en investeren wij in huisvesting van de Herman Broerenschool op het terrein van het Westerhonk.
In verband met hogere normbedragen, de aantrekkende woningmarkt en milieu-ambities is het noodzakelijk om het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs te actualiseren.

Over het beheer en de exploitatie van de Brede buurtschool Heenweg worden op korte termijn afspraken gemaakt met de coŲrdinator. Dat geldt eveneens voor het beheer en de exploitatie van de overige brede scholen, hetgeen we zullen vastleggen in gebruikersovereenkomsten ter vervanging van de huidige VVE‚Äôs.

In alle scholen is kinderopvang en buitenschoolse opvang, maar is nog te weinig sprake van verbinding met bijvoorbeeld ouders, sportverenigingen en de wijk. Door scholen multifunctioneel te gebruiken kunnen we dat sterk verbeteren. De afspraken over voorschoolse educatie zijn nog in voorbereiding.

De realisatie van schakelklassen voor statushouders kinderen is door het onderwijs voortvarend opgepakt. In samenwerking met het onderwijs en de speciaal door de schoolbesturen aangestelde coördinator wordt gewerkt aan voldoende beschikbare plaatsen op het moment dat de aanvullende opvang van asielzoekers in Wateringen wordt geopend.
Informatie
Versterken WNME en SOB Westland

Eind 2015 was 92% van alle basisscholen aangesloten bij het programma Westlandse Natuur- en Milieueducatie (WNME). Het aanbod aan techniekeducatie in het WNME-programma is in 2015 verder gegroeid. Als gemeente hebben wij ons aangesloten bij het 'Techniekpact Basisonderwijs' om er voor te zorgen dat techniek onderdeel wordt van het lesprogramma van het basisonderwijs. De drie Westlandse schoolbesturen hebben een kwartiermaker techniekeducatie aangesteld. Deze brengt in juli 2016 een advies uit. Op basis hiervan zal techniekeducatie verder worden geprofessionaliseerd.

SOB Westland organiseert een aantal activiteiten voor een doelgroep die ouder is dan de doelgroep van WNME. WNME en SOB zijn nog niet programmatisch samengevoegd, maar er wordt wel nauw samengewerkt. Op basis van het advies van de kwartiermaker techniekeducatie wordt een besluit genomen over het al dan niet samenvoegen van SOB Westland en WNME.

Met het oog op WNME maken wij extra budget vrij om het educatiegebouw in het Prinsenbos te vervangen.
Informatie
FinanciŽn
Informatie
Uitvoeren pilot innovatief woonconcept

De voortgang van het Masterplan Wonen, Zorg en Welzijn is besproken tijdens twee
kernpartnerbijeenkomsten. Met deze partners worden actieplannen opgewerkt en kijken we naar de
strategische huisvestingsprogramma’s van de verschillende instellingen. Doel is samen te werken
en elkaar te versterken bij de realisatie van kleinschalige woonvoorzieningen, maar ook om de
verbinding te maken tussen zorg uit de wooninstellingen en het verantwoord zelfstandig wonen.
Voorwaarden hiervoor zijn de beschikbaarheid van voldoende geschikte woningen, voldoende,
aansluitende algemene voorzieningen, zorg aan huis en een veerkrachtige betrokken samenleving.
Zo onderzoekt stichting HINT met Pieter van Foreest een dorpsinitiatief ter ondersteuning van de
zelfredzaamheid op het gebied van langer zelfstandig wonen. De gemeente Westland heeft voor de
financiering van dit initiatief een garantstelling verleend.
Verder verleent de gemeente medewerking aan een woonconcept op de locatie van het oude
gemeentehuis in De Lier. Daarnaast is begeleid zelfstandig wonen en beschermd wonen van
inwoners met een GGZ-vraag sinds het najaar van 2015 ook mogelijk in Westland. Hiervoor wordt
een deel van de locatie Witte Brug in Poeldijk gebruikt.
Informatie
Er wordt conform planning een regionaal implementatieplan opgesteld. De verwachting is dat het uitwerken van de maatregelen in het derde kwartaal van 2016 zal aanvangen, waarna de maatregelen in de periode 2017-2019 worden uitgevoerd. De maatregelen zijn gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid en betere aansluiting van het doelgroepenvervoer op het openbaar vervoer.
Ontwikkelen innovatieve vervoersconcepten

Er wordt conform planning een regionaal implementatieplan opgesteld. De verwachting is dat het uitwerken van de maatregelen in het derde kwartaal van 2016 zal aanvangen, waarna de maatregelen in de periode 2017-2019 worden uitgevoerd. De maatregelen zijn gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid en betere aansluiting van het doelgroepenvervoer op het openbaar vervoer.
Informatie
FinanciŽn
Sociale Westland agenda

In 2014 is gestart met het Sociaal Innovatiefonds, wat een eerste impuls is geweest om burgers en maatschappelijke instellingen te stimuleren in de omslag binnen het sociaal domein. Er zijn 19 initiatieven ondersteund, zoals de Bij Mekaar buurtrestaurants, het WW-cafť Westland, het onderzoek naar de haalbaarheid van een respijthuis in Westland, het opzetten van mogelijkheden voor gehandicaptentennis, een demonstratiewoning ĎLekker Thuis Blijven Wonen Dusí en de therapiehonden van Dogswork (voor vier inwoners die leiden aan depressie, burnout, posttraumatische stress of een andere stoornis).

Medio 2016 wordt het sociaal beleidskader vastgesteld, waarna de Sociale Westland agenda vormgegeven kan worden en een volgende tranche van het innovatiefonds kan worden opengesteld.
FinanciŽn
FinanciŽn
FinanciŽn
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
Informatie
In 2014 is gestart met het Sociaal Innovatiefonds, wat een eerste impuls is geweest om burgers en maatschappelijke instellingen te stimuleren in de omslag binnen het sociaal domein. Er zijn 19 initiatieven ondersteund, zoals de Bij Mekaar buurtrestaurants, het WW-café Westland, het onderzoek naar de haalbaarheid van een respijthuis in Westland, het opzetten van mogelijkheden voor gehandicaptentennis, een demonstratiewoning ‘Lekker Thuis Blijven Wonen Dus’ en de therapiehonden van Dogswork (voor vier inwoners die leiden aan depressie, burnout, posttraumatische stress of een andere stoornis).

Medio 2016 wordt het sociaal beleidskader vastgesteld, waarna de Sociale Westland agenda vormgegeven kan worden en een volgende tranche van het innovatiefonds kan worden opengesteld.
Informatie
Opstellen Westlands Veiligheidsbeleid 2015-2018

In april 2015 is het Westlands Veiligheidsbeleid 2015-2018 vastgesteld. Het beleid voeren wij conform planning uit. In Westland is sprake van een hoger veiligheidsniveau dan gemiddeld in de regionale Eenheid Delft-Den Haag. Met name het aantal woninginbraken is de afgelopen jaren flink gedaald. Waren er in 2010 nog 586 woninginbraken; in 2015 waren dat er 407.
Dankzij een integrale aanpak met alle veiligheidspartners zijn vorig jaar twee Ďhotspotsí aangepakt waar veel (jeugd)overlast was: de Esdoorn in Naaldwijk en de Nachtegaalstraat in Honselersdijk.
De veiligheid rond de opvanglocatie voor asielzoekers in Wateringen vormt een nieuw vraagstuk. Wij zijn van plan om de eerste twee maanden, in overleg met de ondernemersvereniging, extra surveillances van particuliere beveiliging in te zetten op het bedrijventerrein en de aangrenzende woonwijken. Daarnaast heeft het districtscollege Westland-Delft van de politie deze locatie tot prioriteit benoemd van het per 1 september 2016 in te richten Flexteam, dus is meer politie beschikbaar.

Het thema zorg en veiligheid is als extra prioriteit in het veiligheidsbeleid opgenomen. Wij onderzoeken de mogelijkheden om aan te sluiten bij de Opvang Verwarde Personen per 1 juli 2016.

De samenwerking met particuliere beveiligingsbedrijven is tot stand gebracht en wordt verder doorontwikkeld.
Betrekken inwoners en bedrijven (burgerparticipatie)

Het promoten van deelname aan burgerparticipatie-instrumenten zoals Burgernet, buurtpreventie, telefooncirkels en whatsapp-groepen is een doorlopende activiteit. Op Heenweg na is in iedere Westlandse woonkern een buurtpreventievereniging actief. Eind 2015 waren er in totaal 399 buurtpreventen. Daarnaast zijn er 29 telefooncirkels en 35 whatsapp-groepen actief, zowel in de dorpskernen als in het buitengebied. Het aantal Westlandse Burgernet-deelnemers bedroeg na een opschoningsactie eind 2015 8.567 (8,3 %). Dit is nog altijd een van de hoogste percentages binnen de politie-eenheid Den Haag.

In 2016 verwachten wij aan te sluiten bij bureau buurtbemiddeling en mediation van de politie-eenheid Den Haag
Inzet op preventie

Samen met de politie geven wij doorlopend voorlichting aan inwoners en ondernemers over hang- en sluitwerk, het keurmerk Veilig Wonen en de inrichting van veilige buurten en bedrijventerreinen.
Met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven is overleg gevoerd om de behoefte te peilen voor voorlichtingsbijeenkomsten over overvalpreventie tijdens de Week van de veiligheid in 2015. Er bleek geen concrete belangstelling te bestaan. Op basis hiervan hebben wij besloten geen voorlichtingsbijeenkomst(en) te organiseren. Het peilen van de behoefte bij ondernemers aan voorlichting is een jaarlijks terugkerende activiteit. Het aantal overvallen op bedrijven/geldinstellingen in Westland bedroeg in 2015 overigens 3. Dit aantal is gelijk aan de voorgaande jaren.
FinanciŽn
Informatie
In april 2015 is het Westlands Veiligheidsbeleid 2015-2018 vastgesteld. Het beleid voeren wij conform planning uit. In Westland is sprake van een hoger veiligheidsniveau dan gemiddeld in de regionale Eenheid Delft-Den Haag. Met name het aantal woninginbraken is de afgelopen jaren flink gedaald. Waren er in 2010 nog 586 woninginbraken; in 2015 waren dat er 407.
Dankzij een integrale aanpak met alle veiligheidspartners zijn vorig jaar twee ‘hotspots’ aangepakt waar veel (jeugd)overlast was: de Esdoorn in Naaldwijk en de Nachtegaalstraat in Honselersdijk.
De veiligheid rond de opvanglocatie voor asielzoekers in Wateringen vormt een nieuw vraagstuk. Wij zijn van plan om de eerste twee maanden, in overleg met de ondernemersvereniging, extra surveillances van particuliere beveiliging in te zetten op het bedrijventerrein en de aangrenzende woonwijken. Daarnaast heeft het districtscollege Westland-Delft van de politie deze locatie tot prioriteit benoemd van het per 1 september 2016 in te richten Flexteam, dus is meer politie beschikbaar.

Het thema zorg en veiligheid is als extra prioriteit in het veiligheidsbeleid opgenomen. Wij onderzoeken de mogelijkheden om aan te sluiten bij de Opvang Verwarde Personen.

De samenwerking met particuliere beveiligingsbedrijven is tot stand gebracht en wordt verder doorontwikkeld.
Ďs-Gravenzande

In 2015 is de eerste paal geslagen van het nieuwe winkelhart van ís-Gravenzande, met bestaande en nieuwe winkels, horecavoorzieningen, 80 tot 100 nieuwe appartementen en ongeveer 210 parkeerplaatsen voor de bezoekers. De eerste fase wordt naar verwachting begin 2017 opgeleverd. Dit behelst het deel van de voormalige Koningswerf tussen het Marktplein, de Pompe van Meerdervoortstraat en de achterzijde van de winkels aan de Langestraat. Volgens planning is de tweede fase, ter plaatse van de voormalige Gravenhof aan de Langestraat, eind 2017 gereed.

Er is krediet beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het Graaf Florisplein. Nadat het parkeerdek van het nieuwe winkelcentrum gereed is, wordt het parkeerterrein opnieuw ingericht.
In het derde kwartaal van 2016 wordt een investeringskrediet aangevraagd voor de herinrichting van het parkeerterrein aan de Sand Ambachtstraat. Momenteel worden verschillende oplossingen uitgewerkt. Deze worden besproken met ondernemers en bewoners uit de directe omgeving van het parkeerterrein.
Ten slotte zijn wij bezig met een participatietraject om van het Marktplein een multifunctioneel plein te maken. De gezamenlijke visievorming voor het Marktplein wordt in april afgerond. Daarna wordt het wensbeeld verder uitgewerkt.
Kwintsheul

De metamorfose van het centrum van Kwintsheul krijgt steeds verder vorm. De nieuwe Kastanjehof is in 2015 in gebruik genomen en de buitenruimte rondom de Kastanjehof en het kantoorpand van Boutkan Accountancy is opnieuw ingericht. Onlangs is gestart met de bouw van de supermarkt. Als deze klaar is, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017, volgt de herinrichting van het Kwintrumplein. Ten slotte zullen beide zijdes van de Kerkstraat met elkaar worden verbonden door een overzichtelijke en verkeersveilige oversteekplaats.

Aan de Leeuwerik in Kwintsheul wordt het project Ď8 van de Heulí gerealiseerd. Deze acht eengezinswoningen moeten medio 2016 gereed zijn. Op de locatie van de voormalige bibliotheek gaat Wonen Wateringen 21 appartementen en maisonnettes in de sociale huur bouwen. De omgevingsvergunning is in december 2015 ingediend. Als de procedure voorspoedig verloopt, kan eind 2016 worden gestart met de bouw.
Monster

Met tweede fase Kerkzicht is gestart. De woningen in de Choorstraat zijn opgeleverd. Verder wordt brede school De Zeester medio 2016 opgeleverd.
Voor de gebiedsvisie wordt een interactief proces doorlopen met de gemeenteraad en de omgeving/belanghebbenden. De gebiedsvisie wordt in de tweede helft van 2016 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De vastgestelde visie vormt de basis voor het opstellen van een bestemmingsplan en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet.

De ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Duingeest is in volle gang. De eerste woningen zijn opgeleverd. De laatste fase van de woonwijk zal in 2020 gereed zijn.
De Lier

Het project De Winkelier, bestaande uit een nieuwe Albert Heijn, Gall en Gall, bakkerij Van Maanen, De Bloemenzee, 16 appartementen en een parkeergarage, is gereed. In het vierde kwartaal van 2016 wordt gestart met de bouw van 36 woningen op de locatie van het voormalige gemeentekantoor. De oplevering van deze woningen wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2018. Ook start in het vierde kwartaal van 2016 de bouw van acht woningen aan de Emmastraat. Dit project zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2017 worden afgerond.
Poeldijk

De nieuwe Jumbo-supermarkt en 39 woningen zijn opgeleverd. Binnenkort wordt het ontwerp bestemmingsplan Poeldijk Dorp in procedure gebracht. Alles wat nu is gebouwd en waarvoor een uitwerkingsplan is opgesteld wordt in dit nieuwe bestemmingsplan opgenomen. Basis voor de ontwikkeling van de resterende gronden is het ontwerp dat in samenwerking met de klankbordgroep, Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom en een stedenbouwkundig bureau tot stand is gekomen. Het betreft de fasen 4, 5 en 6. Op dit moment worden de eerste 28 woningen in de fasen 4A en 5 ontwikkeld langs de Rijsenburgerweg en langs de Sint Marcusstraat en Sint Isidorusstraat.

Met vertegenwoordigers van Poeldijk is overeenstemming bereikt over een kwalitatieve verbetering van de Voorstraat. Er wordt nu gewerkt aan de verdere uitwerking van het plan. De werkzaamheden zullen naar verwachting in 2016 vůůr het ĎRondje Poeldijkí zijn afgerond.

De bestemmingsplannen voor woningbouwproject De Kreken fase 1 (Groene Kreken) en fase 3 (Poeldijkerhout) zijn onherroepelijk. De verkoop van de woningen is gestart.
Honselersdijk

Het centrumplan Honselersdijk bestaat uit verschillende deelplannen: uitbreiding van de supermarkt en het bijbehorende parkeerterrein, sloop van de kerk aan het Voorhofplein en nieuwbouw van de school de Hoeksteen op deze locatie en als laatste een ontwikkeling aan de Dijkstraat, op de plek waar nu tijdelijk wordt geparkeerd.
De kerk aan het Voorhofplein is inmiddels aangekocht door de gemeente. De kerk maakt nog wel gebruik van het pand, omdat de Rehoboth kerk op dit moment wordt gerenoveerd.
Het voorontwerp bestemmingsplan is vrijgegeven voor de inspraak.
Herontwikkeling gemeentehuislocaties

Wij hebben voor de gemeentehuislocaties in ’s-Gravenzande en Wateringen een ‘Nota van Uitgangspunten op hoofdlijnen’ opgesteld, waarin richtinggevende mogelijkheden zijn opgenomen voor de invulling van deze locaties. De commissie EFO heeft wensen en bedenkingen geuit met betrekking tot deze nota’s. Het gemeentekantoor Wateringen wordt binnen randvoorwaarden gegund aan de hoogste bieder. Voor ’s-Gravenzande geldt dat de locatie wordt gegund aan het initiatief met maatschappelijk draagvlak en het hoogste bod. De verkoop van het gemeentekantoor in ’s-Gravenzande is inmiddels gestart. De verkoop van het gemeentekantoor Wateringen start in juli 2016.

De gebiedsvisie voor de Verdilaan en omgeving in Naaldwijk zal in het eerste kwartaal van 2017 gereed zijn.
FinanciŽn
Informatie
Samen met de woningcorporaties en marktpartijen is een Westlandse Woonstrategie opgesteld (woonvisie + uitvoeringsprogramma). De woonvisie zet onder andere in op per saldo een toename van de sociale woningvoorraad met 100 sociale nieuwbouwhuurwoningen per jaar. Medio 2016 maken wij prestatieafspraken met de woningcorporaties.
Wij nemen tevens maatregelen om de woningmarkt te stimuleren. Erfpacht wordt onder meer mogelijk gemaakt in het project Chrysantenstraat. In de loop van 2016 komen wij met nadere voorstellen, onder andere ter bevordering van de doorstroming. Voor dit jaar is er (bij een gelijkblijvende vraag) voldoende budget om de starterslening te verstrekken. Eind 2016 komen wij met een raadsvoorstel voor continuering van deze lening.

Het stimuleren van de realisatie van woon-zorgprojecten is bij de uitvoering van de woonvisie een belangrijk aandachtspunt. Wij hebben het Bouwbesluit plus opgenomen om te anticiperen op langer zelfstandig thuis wonen. Samen met het Platform Gehandicapten Westland is hierover een folder ontwikkeld en aan alle ontwikkelaars gezonden.
FinanciŽn
Voorkomen wateroverlast

De watersysteemanalyses worden uitgevoerd volgens planning. Dit jaar gaat het in elk geval om de Oud en Nieuw Wateringveldsche polder, Wippolder, Staalduinen, Polder Nieuwland Noordland (Westlands deel), Waalblok en Boschpolder. Geconstateerde knelpunten worden in samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen bekeken. In de Oude Lierpolder zijn maatregelen genomen. De verkenning naar een calamiteitenberging van 50.000 m≥ loopt. De pilot Dynamische Inzet Gietwaterbassins kent inmiddels 10 deelnemers. De pilot loopt tot eind 2016, waarna een besluit wordt genomen over het vervolg.

Het mag duidelijk zijn dat oplossingen in Ďde weg van het waterí niet door ťťn partij te realiseren zijn. Bij het vasthouden, bergen en afvoeren van water spelen veel verschillende belangen een rol. Maatregelen ter voorkoming van wateroverlast behelzen het functioneren van het hele watersysteem. Wij zoeken samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en het bedrijfsleven gebiedsgericht naar oplossingen waarbij maatschappelijk rendement tegen de laagste kosten gerealiseerd kan worden. Die maatregelen kunnen worden getroffen op particulier, gemeentelijk of provinciaal terrein en op terrein van het waterschap. Hierbij hebben alle (grond)eigenaren een eigen verantwoordelijkheid, waardoor er sprake is van een grote onderlinge afhankelijkheid.
Verwerken hemelwater

De hemelwatervisie is opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het ĎWaterplan Westlandí. In het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021 (vGRP) wordt de hemelwatermatrix als beleidsrichting opgenomen. Dit is een instrument dat de keuze en toepassing van mogelijke vasthoudmaatregelen in de buitenruimte onderbouwt. De hemelwaterstrategie is opgenomen in het beheerplan waterhuishouding van de gemeente en verder uitgewerkt in het vGRP. dat ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.
Handhaving op het gebruik van de riolering in het buitengebied wordt in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland, LTO Glaskracht en de Omgevingsdienst Haaglanden voortgezet en verder versterkt.
Verbeteren waterkwaliteit

Op basis van het afsprakenkader emissie loze kas is een concreet regionaal uitvoeringsprogramma opgesteld met activiteiten en mijlpalen. Gedragsverandering van ondernemers, bewustwording en preventie zijn hierin belangrijke onderwerpen.

In de zomer van 2015 is het zogenaamde Hoofdlijnenakkoord gesloten tussen LTO Glaskracht, Nefyto (Nederlandse Stichting voor Fytfarmacy), Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen), het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In dit akkoord is afgesproken dat de glastuinbouwsector vanaf 1 januari 2018 geen afvalwater meer loost met gewasbeschermingsmiddelen (zuiveringsplicht, met een zuiveringsrendement van 95%). Tevens is afgesproken dat ondernemers zich ook kunnen melden als collectief voor zuivering. Zij kunnen met maatwerk van het bevoegd gezag tot uiterlijk 1 januari 2021 de tijd krijgen om het collectief te realiseren.

De handhaving op het gebruik van de riolering wordt onverminderd voortgezet. Hiervoor worden vanuit de gemeente twee projecten uitgevoerd: ĎHandhaving op de rioleringí (wel een vergunning, maar men houdt zich niet aan de regels) en ĎOnrechtmatig gebruikí (geen vergunning, maar wel lozing op de riolering). Verder voert het Hoogheemraadschap van Delfland het project gebiedsgericht meten en handhaven uit. Daarbij worden alle bedrijven bezocht om samen met de ondernemer de bedrijfssituatie door te lichten voor wat betreft de waterstromen (welke stromen zijn er en waar worden ze geloosd). Als het nodig is, wordt de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) ingeschakeld (voor toezicht op naleving van de milieuregels) of de gemeente (wanneer er rioolaspecten spelen). In de Dorppolder, waar met dit project is gestart, was heel snel een grote verbetering van de waterkwaliteit te zien. Het project kent een uitgebreid preventietraject. Wanneer ondernemers bewust in overtreding zijn, wordt handhavend opgetreden.
Veilige boezemkades

De onderhoudsprojecten van de boezemkades aan de Hoofdstraat/Lierweg in De Lier en Lange Wateringkade in Kwintsheul zijn gereed. Voor het verleggen van het laatste deel van de Hoofdstraat (Leeoever) is een watervergunning aangevraagd. Uitvoering vindt plaats in 2016. Tevens wordt in 2016 het laatste deel van de Bleijenburg opgehoogd. De ophoging van de Kijckerweg in De Lier wordt uitgevoerd in 2017.
In Wateringen en Kwintsheul zijn diversen kades opgehoogd. Het laatste deel langs de Heulweg (scouting) wordt in 2016 uitgevoerd.
Samenwerking afvalwaterketen

De samenwerking binnen het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) verloopt goed. In 2015 zijn een gezamenlijke visie en een strategisch ketenplan vastgesteld. Verder vindt er binnen het samenwerkingsverband kennisdeling plaats en is er sprake van real time controle/monitoring binnen de wateringzuivering OAS De Groote Lucht op basis van gekoppelde data. De besparingen die gezamenlijk worden behaald vloeien terug naar de gezamenlijk opgestelde ambities/projecten in het programma.
FinanciŽn
Bieden platform voor toerisme en recreatie

Ons doel is met een gedegen marketingaanpak meer binnen- en buitenlandse bezoekers naar Westland te trekken. Hiervoor is samenwerking met het recreatieve bedrijfsleven, de gemeente, de glastuinbouw en citymarketingpartners in de regio en het land een belangrijke voorwaarde. Eind maart is de Stichting Bezoek Westland opgericht, het platform voor toerisme en recreatie. De stichting heeft 42 leden en gaat Westland als aantrekkelijke gemeente voor toeristen en recreanten op de kaart zetten. Op de website www.bezoek-Westland.nl, die onlangs is gelanceerd, is het gehele aanbod van toeristische en recreatieve activiteiten te vinden.
De gemeente heeft nu de rol van aanjager. Na de opstartfase zal dit zo snel mogelijk veranderen in de rol van partner, net als de ondernemers die lid zijn van de stichting.

Wij maken extra geld vrij om onze ambities op het gebied van toerisme en recreatie waar te maken.
Bieden platform voor toerisme en recreatie

Ons doel is met een gedegen marketingaanpak meer binnen- en buitenlandse bezoekers naar Westland te trekken. Hiervoor is samenwerking met het recreatieve bedrijfsleven, de gemeente, de glastuinbouw en citymarketingpartners in de regio en het land een belangrijke voorwaarde. Eind maart is de Stichting Bezoek Westland opgericht, het platform voor toerisme en recreatie. De stichting heeft 42 leden en gaat Westland als aantrekkelijke gemeente voor toeristen en recreanten op de kaart zetten. Op de website <a href="http://www.bezoek-Westland.nl">www.bezoek-Westland.nl</a>, die onlangs is gelanceerd, is het gehele aanbod van toeristische en recreatieve activiteiten te vinden.
De gemeente heeft nu de rol van aanjager. Na de opstartfase zal dit zo snel mogelijk veranderen in de rol van partner, net als de ondernemers die lid zijn van de stichting.

Wij maken extra geld vrij om onze ambities op het gebied van toerisme en recreatie waar te maken.
Uitbreiden vaarreactie

Uitbreiding van de mogelijkheden voor vaarrecreatie is niet alleen relevant voor recreanten, maar ook voor ondernemers. Denk aan bedrijven die hun geld verdienen met vaarrecreatie en de in de nabijheid of aan het water gelegen horecagelegenheden en middenstand. Er zijn de afgelopen twee jaar verschillende voorzieningen gerealiseerd, zoals boothellingen in Honselersdijk en de Wollebrand en een steiger voor mindervaliden bij De Terwebloem in Poeldijk. Het vaarroute-netwerk is opgeleverd en aangesloten op het sloepennetwerk Haaglanden en Hollands Plassengebied. De Oosterleesebrug in De Lier is opgehoogd en de Bosheulbrug in Naaldwijk wordt momenteel opgehoogd en verbreed. In de Johan van Oldenbarneveldtstraat in Honselersdijk is het eerste commerciŽle jachthaventje aangelegd.
Uitbreiden vaarrecreatie

Uitbreiding van de mogelijkheden voor vaarrecreatie is niet alleen relevant voor recreanten, maar ook voor ondernemers. Denk aan bedrijven die hun geld verdienen met vaarrecreatie en de in de nabijheid of aan het water gelegen horecagelegenheden en middenstand. Er zijn de afgelopen twee jaar verschillende voorzieningen gerealiseerd, zoals boothellingen in Honselersdijk en de Wollebrand en een steiger voor mindervaliden bij De Terwebloem in Poeldijk. Het vaarroute-netwerk is opgeleverd en aangesloten op het sloepennetwerk Haaglanden en Hollands Plassengebied. De Oosterleesebrug in De Lier is opgehoogd en de Bosheulbrug in Naaldwijk wordt momenteel opgehoogd en verbreed. In de Johan van Oldenbarneveldtstraat in Honselersdijk is het eerste commerciŽle jachthaventje aangelegd.
Uitbreiden mogelijkheden verblijfsrecreatie

Bij ondernemers en ambtenaren is gevraagd wat zij zien als mogelijkheden voor uitbreiding van verblijfsrecreatie in Westland. De uitkomst van deze inventarisatie wordt tot een rapportage verwerkt, waarin een aantal keuzemogelijkheden is opgenomen. Op basis hiervan wordt in de tweede helft van 2016 een toetsingskader voor nieuwe initiatieven opgesteld
Uitbreiden mogelijkheden verblijfsrecreatie

Bij ondernemers en ambtenaren is gevraagd wat zij zien als mogelijkheden voor uitbreiding van verblijfsrecreatie in Westland. De uitkomst van deze inventarisatie wordt tot een rapportage verwerkt, waarin een aantal keuzemogelijkheden is opgenomen. Op basis hiervan wordt in de tweede helft van 2016 een toetsingskader voor nieuwe initiatieven opgesteld
Uitbreiden ruiterpaden

De inventarisatie is gereed. Het is goed mogelijk en mede vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid zeer gewenst om nieuwe ruiterpaden aan te leggen. De doelgroep heeft zelf mogelijkheden hiervoor aangedragen. De behoefte aan ruiterpaden wordt steeds onder de aandacht gebracht bij andere projecten, zodat indien mogelijk werk met werk kan worden gemaakt.
Uitbreiden ruiterpaden

De inventarisatie is gereed. Het is goed mogelijk en mede vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid zeer gewenst om nieuwe ruiterpaden aan te leggen. De doelgroep heeft zelf mogelijkheden hiervoor aangedragen. De behoefte aan ruiterpaden wordt steeds onder de aandacht gebracht bij andere projecten, zodat indien mogelijk werk met werk kan worden gemaakt.
Onderzoek skatenetwerk

Het project is in februari 2016 gestart. Ook de skatescholen/skate-instructeurs worden hierbij betrokken.
Onderzoek skatenetwerk

Het project is in februari 2016 gestart. Ook de skatescholen/skate-instructeurs worden hierbij betrokken.
Informatie
Onderzoek naar Westlandpas

Het advies met betrekking tot de invoering van de Westlandpas is afgerond. De Stichting Westlandpas in oprichting bekijkt of zij de opstartinvestering met het MKB voor elkaar kan krijgen en bereidt een businesscase voor. Deze wordt vůůr 1 juni a.s. ingediend.
Informatie
FinanciŽn
Duurzame woningbouw

Wij willen de bestaande woningvoorraad verduurzamen volgens het concept ĎWestland woont duurzaamí, een flexibel pakket van acties gericht op huishoudens, het bedrijfsleven, corporaties en andere doelgroepen. Doel is het energiegebruik in de bestaande woningvoorraad te reduceren. In 2015 is het concept voorbereid. Het wordt nu verder uitgerold. Daarbij gaat het om een wijkaanpak gericht op bewoners (inclusief energiesafariís met warmtebeeldcamera), een aanpak gericht op ondernemers en een gedragscampagne. Ook acties gericht op het verduurzamen van huurwoningen maken deel uit van het concept. Wij maken extra budget vrij om de realisatie van duurzame woningen te stimuleren.

Ons streven is verder om ťťn of meer Ďnul op de meterí (energieneutrale) woningen gerealiseerd te zien. Voor particulieren is dit om financiŽle reden momenteel nog moeilijk te realiseren. Onderzocht wordt of corporaties of verenigingen van eigenaren kunnen worden ondersteund bij de realisatie van dit soort woningen.

Hoewel onze focus niet primair ligt bij duurzame nieuwbouw, maken wij binnen nieuwbouwprojecten voor zover mogelijk wel afspraken met bouwpartijen over duurzaamheid. Projecten waarbij bouwpartijen duurzaam bouwen (duurzamer dan wettelijk verplicht) kunnen positieve publiciteit krijgen in het kader van de campagne ĎWestland woont duurzaamí.
Verduurzamen wagenpark en openbare verlichting

Op de Pijletuinenweg in Naaldwijk is een pilot energiezuinige verlichting uitgevoerd. Afspraak is dat overal waar de openbare verlichting moet worden vervangen, led-verlichting wordt aangebracht.
In het beheerplan openbare ruimte: Wegen 2015-2018 zijn duurzaamheidskaders vastgesteld.
In 2015 aangekochte voertuigen voldoen voor zover mogelijk aan de duurzaamheidseisen.
Duurzaamheid blijft een belangrijk criterium bij de aanschaf van nieuwe voertuigen. Tevens blijven wij duurzame en slimme verlichting toepassen op plekken waar dit rendement oplevert. Bestaande energieverspillende verlichting wordt vervangen. Daarnaast worden innovaties op het gebied van ander materiaalgebruik op de voet gevolgd en waar mogelijk toegepast. Op plaatsen waar sprake is van hoge natuurwaarden wordt terughoudend omgegaan met openbare verlichting. De kleur van de verlichting wordt hier ook op aangepast.
Ontwikkeling ecologische zones

De Zwethzone is gereed. De ontwikkeling van ecologische zones in de Westlandse Zoom is onderdeel van de convenantafspraken en maakt integraal onderdeel uit van de bouwplannen. De ecologische verbinding Poelzone (tot Rusthovenlaan) is gereed, inclusief de fietstunnel onder de N211 en het verbindingsfietspad langs woonwijk Duingeest naar het fietspad langs de duinen. Aanliggend is een strook van 15 woonkavels ontwikkeld, die thans bebouwd worden (uitplaatsingskavels voor glastuinbouwreconstructiegebieden).
Met de uitvoering van De Groene Schakel (Rusthovenlaan-ís-Gravenzandse vaart) is inmiddels gestart. Dit deelproject dient volgens planning eind 2016 gereed te zijn.
Subsidieregeling Duurzame Energie Westland (SDEW)

In de periode van maart 2014 tot maart 2016 is 35 % van het begrote bedrag van Ä 375.000 aan subsidies toegekend. De subsidies zijn in 2014 toegekend voor 720 zonnepanelen, in 2015 voor 369 zonnepanelen en 259 led-verlichting armaturen en in 2016 voor 416 zonnepanelen en 225 led-verlichting armaturen. Er worden nog meer aanvragen verwacht. In september 2015 is de verordening aangepast naar een grotere doelgroep, te weten sociaal-cultureel werk, sport, kunst en cultuur, burgerparticipatie, jongerenwerk, maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid, veiligheid, en natuur en milieu en is de maatregel energiebesparing (led-verlichting) toegevoegd. Om de regeling zo breed mogelijk onder de aandacht van de doelgroep te brengen, is er op verschillende manieren publiciteit gezocht. Wij blijven dit ook de komende jaren doen.
FinanciŽn
FinanciŽn
FinanciŽn
Informatie
Informatie
Informatie
Inrichten basisinfrastructuur voor de e-overheid I-NUP

De afgelopen jaren zijn de meeste I-NUP bouwstenen geÔmplementeerd:

 • Digikoppeling

 • Handelsregister

 • MijnOverheid Berichtenbox en Lopende Zaken

 • 14+ netnummer

 • BRK (Basisregistratie Kadaster)

 • eHerkenning

 • RNI (Registratie Niet Ingezetenen)

 • BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)

 • BRI (Basisregistratie Inkomen)

 • BLAU (Basisregistratie Lonen)

 • Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen

 • BRV (Basisregistratie Voertuigen)

 • WOZ (Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken)

 • BSN (Burgerservicenummer)

 • Samenwerkende Catalogi en Antwoord voor bedrijvenEen aantal I-NUP bouwstenen is nog niet uitontwikkeld of de wetgeving moet nog worden aangepast. De implementatie van deze bouwstenen is hiervan afhankelijk en kan vertraging oplopen. Het project Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is nog niet gerealiseerd in verband met de complexiteit van het opbouwen hiervan in combinatie met het afstemmen met andere bronhouders. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft gemeenten tot 1 juli 2016 de tijd gegeven om alsnog hun bestanden op orde te maken. Wij hebben extra capaciteit ingezet om deze deadline te halen.

De komende periode wordt de basisinfrastructuur voor de e-overheid verder doorontwikkeld. Zo is de implementatie van de Basisregistratie Kadaster (BRK) naar verwachting in het vierde kwartaal van 2016 volledig afgerond.
Inrichten basisinfrastructuur voor de e-overheid I-NUP

De afgelopen jaren zijn de meeste I-NUP bouwstenen geÔmplementeerd:

 • Digikoppeling
 • Handelsregister
 • MijnOverheid Berichtenbox en Lopende Zaken
 • 14+ netnummer
 • BRK (Basisregistratie Kadaster)
 • eHerkenning
 • RNI (Registratie Niet Ingezetenen)
 • BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
 • BRI (Basisregistratie Inkomen)
 • BLAU (Basisregistratie Lonen)
 • Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen
 • BRV (Basisregistratie Voertuigen)
 • WOZ (Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken)
 • BSN (Burgerservicenummer)
 • Samenwerkende Catalogi en Antwoord voor bedrijven


Een aantal I-NUP bouwstenen is nog niet uitontwikkeld of de wetgeving moet nog worden aangepast. De implementatie van deze bouwstenen is hiervan afhankelijk en kan vertraging oplopen. Het project Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is nog niet gerealiseerd in verband met de complexiteit van het opbouwen hiervan in combinatie met het afstemmen met andere bronhouders. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft gemeenten tot 1 juli 2016 de tijd gegeven om alsnog hun bestanden op orde te maken. Wij hebben extra capaciteit ingezet om deze deadline te halen.

De komende periode wordt de basisinfrastructuur voor de e-overheid verder doorontwikkeld. Zo is de implementatie van de Basisregistratie Kadaster (BRK) naar verwachting in het vierde kwartaal van 2016 volledig afgerond.
Informatie
Digitaliseren van de informatievoorziening

Binnen het sociaal domein en de klantprocessen dienstverlening zijn 13 projecten gedeeltelijk uitgevoerd. Voor Zaakgericht werken loopt de pilot Zaak DMS(Zaak Document Services). Deze bereidt het zaakgericht werken in het proces Ďbijzondere bijstandí voor. De resultaten van de pilot vormen de opmaat naar het zaakgericht werken binnen andere processen in het sociaal domein en daarbuiten.

In de processen van werk, zorg en inkomen zijn diverse quick wins gerealiseerd in afwachting van de beschikbaarheid van de voor zaakgericht werken noodzakelijke technologie. Zo zijn onder andere uitkeringsspecificaties en jaaropgaves digitaal opvraagbaar en kunnen uitkeringsgerechtigden maandelijks digitaal hun inkomenswijzigingen doorgeven. Daarnaast zijn vijf nieuwe e-formulieren online gebracht, waaronder de aanvraag gehandicaptenparkeerkaart en de aanvraag bijzondere bijstand. De benodigde technologie is inmiddels beschikbaar. Hierdoor zijn er vooralsnog geen belemmeringen om de projecten in 2016 af te ronden. De werkzaamheden voor de afronding zijn gestart.

Ten behoeve van het digitaliseren van een aantal klantprocessen zijn in 2015 drie voorbereidende onderzoeken gestart: hoe bereiken we een digitale postkamer, welke generiek oplossingen zijn er om de servicenormen in onze processen te bewaken en hoe kunnen we een aantal modules optimaal inzetten om de efficiency en kwaliteit van deze klantprocessen te verbeteren? De onderzoeken worden begin 2016 afgerond. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek worden vervolgstappen bepaald om tot de gewenste resultaten te komen.

Om onze ambities op het gebied van digitalisering te realiseren, maken wij extra budget vrij.
Informatie
De website is ingericht op basis van zogenaamde toptaken. De top 4 van meest gestelde vragen aan de gemeente is leidend en de klant kan de relevante informatie snel vinden. Ook de vindbaarheid via de zoekmachine is sterk verbeterd. Er is een centrale webredactie ingericht die goed in verbinding staat met het KCC. Signalen die het KCC van burgers krijgt, worden vertaald in content op het internet.

In 2016 monitoren we structureel de belangrijkste klantreizen op basis van klantervaringen en statistieken. Op basis van die uitkomsten passen wij de klantreis of de content aan, zodat de online dienstverlening verder kan worden verbeterd.

De afstemming met de afdelingen over welke informatie via welk digitaal kanaal kan worden ontsloten moet verder vorm gegeven worden. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor de content strategie die nu in concept is opgesteld.
Digitaal ontsluiten van gemeentelijke informatie

De website is ingericht op basis van zogenaamde toptaken. De top 4 van meest gestelde vragen aan de gemeente is leidend en de klant kan de relevante informatie snel vinden. Ook de vindbaarheid via de zoekmachine is sterk verbeterd. Er is een centrale webredactie ingericht die goed in verbinding staat met het KCC. Signalen die het KCC van burgers krijgt, worden vertaald in content op het internet.

In 2016 monitoren we structureel de belangrijkste klantreizen op basis van klantervaringen en statistieken. Op basis van die uitkomsten passen wij de klantreis of de content aan, zodat de online dienstverlening verder kan worden verbeterd.

De afstemming met de afdelingen over welke informatie via welk digitaal kanaal kan worden ontsloten moet verder vorm gegeven worden. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor de content strategie die nu in concept is opgesteld.
Digitaal zaken doen

Sinds een jaar werken wij met een centrale webredactie. De sinds september 2015 vernieuwde website is beter toegankelijk en biedt meer mogelijkheden voor het aanvragen van gemeentelijke producten en diensten. Alle formulieren zijn omgebouwd, zodat zij voldoen aan de wettelijke webrichtlijnen. Het aantal formulieren is uitgebreid met ca. 20. Inmiddels kunnen 76 producten en diensten digitaal worden aangevraagd.

Wij zijn aangesloten bij MijnOverheid. Inwoners kunnen via MijnOverheid hun persoonlijke gegevens en WOZ-waarde raadplegen. Via de Berichtenbox van MijnOverheid ontvangt men kennisgevingen over het verlopen van een reisdocument en aanslagen gemeentelijke belastingen. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar uitbreiding van producten die via de Berichtenbox worden verzonden. Voor wat betreft de gemeentelijke belastingen kan bijvoorbeeld worden gedacht aan betalingsherinneringen, aanmaningen en uitspraken op bezwaarschriften.

Om geÔnformeerd te worden over de behandeling/afhandeling van zaken is Ďzaakgericht werkení noodzakelijk. Op het gebied van werk, zorg en inkomen zal dit voor een aantal producten eind 2016/begin 2017 mogelijk zijn. Ter voorbereiding zijn hiervoor al diverse quick wins gerealiseerd (zie Digitaliseren van de informatievoorziening)
Om een toename van het aantal digitale aanvragen te bewerkstelligen, werken we continue aan het verbeteren van de klantreis. Dit doen we door het meten en testen van 15 toptaken (klantreizen). Op basis van een nulmeting bepalen we in het tweede kwartaal van 2016 voor deze producten een percentage, dat wij eind 2016 beogen te bereiken. Als het percentage online aanvragen van product X 10% bedraagt, dan kan het streefpercentage voor eind 2016 op 30% worden vastgesteld.
Uitbouwen Klant Contact Forum (KCC)

Met de integratie van de balie en de telefonie kunnen de medewerkers aan de balie niet alleen vragen over burgerzaken beantwoorden, maar ook vragen over belastingen en meldingen over de leefomgeving. De gemiddelde wachttijd voor mensen die bellen is met 40 seconden verminderd en bedraagt nu 40 seconden. 80% van de binnenkomende telefoongesprekken wordt in ťťn keer afgehandeld en goed doorgezet.
Het meeste recente klantonderzoek werd gehouden in de tweede helft van 2015 onder de bellers van het sociaal domein. In dit onderzoek scoorde het KCC een 7,5.

In 2016 wordt een kennisbank ingericht, zodat medewerkers van het KCC snel het antwoord kunnen vinden op de vragen van inwoners. Ook wordt gewerkt aan het verbeteren van de interne bereikbaarheid van de gemeente.
FinanciŽn
Uitbreiden Ondernemingsdossier

Op dit moment zijn de brancheverenigingen voor de horeca en recreatieondernemers aangesloten bij het Ondernemingsdossier van de gemeente Westland. LTO Glaskracht Nederland, het Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Westland en Lansingerland hebben medio 2015 een intentieovereenkomst ondertekend waarin zij afspraken hebben gemaakt om tot 1 januari 2016 gezamenlijk ervaring op te doen met het Ondernemingsdossier voor de glastuinbouw. Conclusie van deze pilot is dat het digitale concept in de basis goed is, maar in de praktijk nog onvoldoende werkt. De betrokken partijen gaan door met de pilot en willen zorgen dat het concept ook in de praktijk voldoende werkt. Daartoe zal er onder meer extra begeleiding worden ingezet bij het aanmelden en doorvoeren van aanpassingen en worden meer formulieren gedigitaliseerd. Het is de bedoeling dat meer ondernemers zich bij het Ondernemingsdossier gaan aansluiten. Met het programmabureau Ondernemingsdossier (onderdeel van het ministerie van Economische Zaken) worden verdere afspraken gemaakt over de promotie.
Verminderen regeldruk

Wij hebben bij de ontwikkeling van de gemeentehuislocatie in De Lier een pilot ontslakken uitgevoerd. In deze pilot is geprobeerd minder regels toe te passen. Dat is gelukt bij het opstellen van het bestemmingsplan voor de locatie maar in het besluitvormingstraject van het bestemmingsplan is dat niet gelukt. Daarnaast is in dit project de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling geheel neergelegd bij de ontwikkelaar. In het contact met de omwonenden blijft het van belang dat de gemeente een vinger aan de pols houdt, omdat de ontwikkelaar de communicatie vaak alleen richt op de toekomstige kopers/gebruikers en niet op de omgeving.
Ook de herontwikkeling van de gemeentehuislocaties in Wateringen en ís-Gravenzande zal op een Ďontslakteí manier vorm krijgen.

We nemen deel aan de landelijke netwerkorganisatie ĎDoorbraak in Dienstverleningí, die door middel van pilots test of vereenvoudiging van regelgeving en het toetsen aan regelgeving in aanmerking komen voor opname in de landelijke wetgeving. Westland doet mee met de pilot Ďontslakkení.

88Onze ruimtelijke besluitvormingsprocessen zijn herijkt, met als doel de procedures eenvoudiger te maken en de doorlooptijden te verkorten. Bestemmingsplanprocedures worden verkort met minimaal 16 weken. De procedure voor een omgevingsvergunning met verklaring van geen bedenkingen wordt 8 weken korter.

Door de toenemende digitalisering zal de regeldruk verder verminderen. Als het gaat over het hergebruik van gegevens is het van belang dat de gemeente aansluit op het Nederlands Handelsregister (NHR). Gegevens worden dan automatisch ingevuld op e-formulieren, waardoor de ondernemer zelf minder gegevens hoeft aan te leveren.

In 2018 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de belangrijkste doelstellingen van deze wet is het verminderen van regels. In de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten geÔntegreerd in ťťn wet, gaan we van 120 Algemene Maatregelen van Bestuur naar slechts 4 AMvBís en blijven er geen 120 ministeriŽle regelingen, maar circa 10. Westland is hier voortvarend mee aan de slag gegaan door al in 2015 een Impactanalyse op te stellen. In 2016 is de inzet op dit programma verder opgevoerd, onder andere door vanaf 1 mei 2016 een programmamanager Omgevingswet aan te stellen.
FinanciŽn
Maatwerk in dienstverlening in sociaal domein

Wij hebben onze regisserende rol op het gebied van zorg vormgegeven in het sociaal kernteam (SKT). Het SKT is sinds 1 januari 2015 in alle kernen actief en biedt een integrale aanpak bij jeugdzorgvragen en complexe zorgvragen bij volwassenen. Voor jeugd geldt: ťťn gezin, eťn plan, eťn regisseur. Sinds 2015 wordt gewerkt aan het versterken van samenwerking met maatschappelijke partijen met als doel te komen tot een sterk Westlands netwerk waarin iedere cliŽnt de hulp krijgt die nodig is: informeel waar het kan, formeel waar het moet. Inmiddels is het zorgaanbod in Westland vergroot, onder andere via de partners Middin, GGZ Delfland en Adhd-screening. Het KCC van de gemeente, waar jaarlijks zoín 35.000 vragen worden gesteld op gebied van zorg, vormt een belangrijke schakel in het geheel. Door goede uitvragen kan direct adequaat worden verwezen naar de juiste plek.

In 2016 wordt de samenwerking met scholen en huisartsen verder versterkt. Met het KCC wordt gewerkt aan de verdere verbetering van de frontoffice functie.
Het SKT krijgt per 1 januari 2017 een definitieve organisatievorm. Het huidige dienstverleningsconcept is daarvoor vooralsnog leidend. Evaluatie van dit concept zal begin 2017 plaatsvinden.
Informatie
FinanciŽn
Procesgericht werken en procesmanagement

Medio 2015 is de formatie van het Klantcontactcentrum (KCC) op niveau gebracht. Sinds dat moment wordt hard gewerkt aan de professionalisering en flexibilisering van de KCC-medewerkers.
De digitalisering van de dienstverlening en de digitale ondersteuning van het KCC zijn afhankelijk van de uitvoering van het Masterplan Digitaliseren. De eerste projecten van het Masterplan zijn in 2015 uitgevoerd en lopen door in 2016. Pas na implementatie van de digitale verbeteringen kan het KCC de monitoring, processturing en toetsing aan de servicenormen adequaat oppakken.
Het herontwerpen van de dienstverleningsprocessen heeft in 2015 in beperkte mate plaats gevonden, vooral op het gebied van vergunningen en APV en ook op gebied van meldingen leefomgeving. Een en ander wordt in 2016/eerste helft 2017 afgerond.
Uitbouwen accountmanagement

Wij hebben een strategisch accountmanager aangesteld. Deze verbindt de behoeften van het bedrijfsleven ten aanzien van het vestigingsklimaat met de beleidsontwikkelingen van de gemeente en acquireert nieuwe bedrijven. In afstemming met de Stichting Westland Marketing en InnovationQuarter is een strategisch accountmanagementplan opgesteld.

Accountmanagement in het sociaal domein heeft nog geen vorm gekregen. In 2016 wordt bekeken op welke wijze accountmanagement in dit domein het beste kan worden ingezet.
Inzetten klantenpanels

Wij zijn gestart met een panel om de betrokkenheid van inwoners en bedrijven bij vraagstukken van de gemeente te vergroten. Doel van dit zogenoemde Westlandpanel is een bijdrage te leveren aan verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en beleidsontwikkeling. Het Westlandpanel zal bestaan uit personen die voor een bepaalde periode hun mening willen geven over aan hun voorgelegde vraagstukken. Het valt uiteen in een inwonerspanel en een ondernemerspanel. De samenstelling van het inwonerpanel zal zodanig zijn dat de vragen op dorpsniveau kunnen worden uitgezet. De minimumleeftijd voor deelname is 12 jaar. Voor de bemensing van het Westlandpanel zullen wij mensen benaderen die bij eerdere enquÍtes hebben aangegeven deel te willen nemen aan een panel. Het is de bedoeling dat het Westlandpanel in juni/juli 2016 operationeel is.
FinanciŽn
FinanciŽn
FinanciŽn
Informatie
Voldoende weerstandsvermogen

De nieuwe kadernota risicomanagement is vastgesteld. De implementatie zal in 2016 plaatsvinden. Daarbij hanteert het college een ratio van 1,0, wat betekent dat minimaal het berekende bedrag aan benodigde middelen voor risico's ook daadwerkelijk in de reserves aanwezig is. In de afgelopen jaren is daar altijd ruimschoots sprake van geweest.
Marga de Goeij - van der Klugt
Bram Meijer
Theo Duijvestijn
Mohamed el Mokaddem
Peter Ouwendijk
Sjaak van der Tak
Arne Weverling